Na 27. skupščini Vzajemne, d.v.z., – 9. skupščini zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki je potekala 29. 5. 2018, so bili sprejeti naslednji sklepi:  

1. sklep
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Aleš Rojs.
Za preštevalca glasov se izvolita Katarina Rogač in Polona Suhadolnik Gramc, Vzajemna, d.v.z.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.

2. sklep:
Potrdi in odobri se delo uprave za poslovno leto 2017 ter se ji podeljuje razrešnico.

3. sklep:
Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta za poslovno leto 2017 ter se mu podeljuje razrešnico.

4. sklep:
Sprejme se spremembe Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., v predlaganem besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa. Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila Statuta s sprejetimi odločitvami skupščine oziroma za ustrezne redakcijske popravke besedila Statuta.

5. sklep:
Sprejme se spremembe Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., v predlaganem besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa. Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila Pravilnika s sprejetimi odločitvami skupščine oziroma za ustrezne redakcijske popravke besedila Pravilnika.

6. sklep:
Sprejme se spremembe Poslovnika o delu skupščine zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., v predlaganem besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa. Skupščina pooblašča upravo za uskladitev besedila Poslovnika s sprejetimi odločitvami skupščine oziroma za ustrezne redakcijske popravke besedila Poslovnika.

Skupščina se je prav tako seznanila z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2017 z mnenjem nadzornega sveta.


Nazaj na seznam