Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Sklepi 33. skupščine Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. – 15. skupščine zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z.

Na 33. seji skupščine Vzajemne, d.v.z., – 15. skupščini zastopnikov članov Vzajemne d.v.z., ki je potekala 7. 6. 2022,

so bili sprejeti naslednji sklepi:

Sklep, sprejet pod tč. 1.

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Gregor Pajek.

Za preštevalca glasov se izvolita Katarina Rogač in Polona Suhadolnik Gramc, Vzajemna, d.v.z.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.

Sklep, sprejet pod tč. 2. 1.

Bilančni dobiček Vzajemne, d.v.z., na dan 31. 12. 2021 znaša 4.432.921,09 evra, od tega se 1.160.764,36 evra nanaša na dopolnilno zdravstveno zavarovanje, 3.272.156,73 evra pa na druga premoženjska zavarovanja (razen dopolnilnega). Bilančni dobiček dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja leta 2021 v višini 1.160.764,36 evra se razporedi v druge rezerve iz dobička dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Bilančni dobiček drugih premoženjskih zavarovanj (razen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja) leta 2021 v višini 3.272.156,73 evra se razporedi v druge rezerve iz dobička drugih premoženjskih zavarovanj (razen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja).

Sklep, sprejet pod tč. 2. 2.

Potrdi in odobri se delo uprave za poslovno leto 2021 ter se ji podeljuje razrešnico.

Sklep, sprejet pod tč. 2. 3.

Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta za poslovno leto 2021 ter se mu podeljuje razrešnico.

Skupščina se je v okviru tč. 3. seznanila z Letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2021 z mnenjem nadzornega sveta.

Sklep, sprejet pod tč. 4.

Za revizorja letnega poročila Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., za obdobje naslednjih treh poslovnih let (2022, 2023 in 2024), se imenuje revizijska družba PricewaterhouseCoopers, d.o.o.

Sklep, sprejet pod tč. 5.

Sprejme se spremembe in dopolnitve Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. (v nadaljevanju Statut), v predlaganem besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa.

Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila Statuta s sprejetimi odločitvami skupščine oziroma za ustrezne redakcijske popravke besedila Statuta.

Skupščina pooblašča notarja za pripravo čistopisa Statuta.

Sklep, sprejet pod tč. 6.

Za člane volilne komisije se izmed članov Vzajemne, d.v.z., za dobo šest (6) let oziroma do začetka mandata novih članov volilne komisije izvoli pet (5) članov Vzajemne, d.v.z., iz vsakega starostnega razreda po en (1) član, in sicer:

▪ I. starostni razred: Polona Lindič, roj 17.11.1986, Gorenje Mraševo 3 A, Novo mesto,

▪ II. starostni razred: Miroslav Sarkičević, roj. 4.6.1983, Pacinje 23, Dornava,

▪ III. starostni razred: Matjaž Ukmar, roj. 16.4.1973, Liminjanska 77, Portorož

▪ IV. starostni razred: Mirjan Troha, roj. 14.3.1954, Razpotje 9, Idrija,

▪ V. starostni razred: Ana Bilbija, roj. 1.3.1945, Jakčeva 20, Novo mesto.

Izvoljeni člani volilne komisije nastopijo mandat z dnem sprejema sklepa o nameri razpisa splošnih volitev, in sicer tretjih splošnih volitev.

Nazaj na Obvestila članom