Pogosta vprašanja

V zgornje okence vnesite ključno besedo vašega vprašanja in poiščite odgovor

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki ob uresničevanju pravic do zdravstvenih storitev po postopkih in pogojih, kot so predpisani v obveznem zdravstvenem zavarovanju, krije razliko med vrednostjo zdravstvenih storitev v skladu s 23. členom ZZVZZ in deležem te vrednosti, ki ga v skladu z istim členom krije obvezno zdravstveno zavarovanje, oziroma del te razlike, ko se doplačilo nanaša na pravico do zdravil z najvišjo priznano vrednostjo in medicinskih pripomočkov (61. člen ZZVZZ).

V tabeli so prikazani informativni odstotki doplačil, ki so najbolj pogosti pri obravnavi pacienta in se krijejo s strani Vzajemne, d.v.z, v kolikor ima pacient sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, so naslednji:

Storitev ZZZS Vzajemna d.v.z
obisk zdravnika 80 20
obisk zobozdravnika 80 20
storitev v bolnišnici 80 20
protetična storitev 10 90
reševalni prevoz 10 90
očala za vid 10 90
zdravila 70 ali 10 30 ali 90

Zavarovana oseba, ki ima urejeno zdravstveno zavarovanje (obvezno in dopolnilno) je upravičena do standardnih zdravstvenih storitev. Nadstandardne storitve niso krite iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in jih mora zavarovana oseba doplačati.

Obseg in vrsto storitev opredeli zdravnik glede na zdravstveno stanje zavarovane osebe. 

V kolikor zavarovana oseba koristi storitve in mora le-te doplačati, lahko z originalnim računom in zahtevkom za izplačilo zavarovalnine uveljavlja povračilo plačila iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v višini doplačila. Dokumentacijo lahko preda na najbližji enoti Vzajemne, d.v.z. ali pošlje po pošti: Vzajemna, d.v.z., Vošnjakova 2, 1000 Ljubljana.

Zahtevek za izplačilo zavarovalnine iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja: 

Več informacij o povračilih

V kolikor zavarovana oseba koristi storitve v samoplačniški ambulanti lahko uveljavlja povračilo stroškov iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja na podlagi odločbe Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki določi vrednost storitve in višino povračila iz naslova obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Zavarovani osebi enkrat letno pripada fizioterapija za kronično zdravstveno stanje. Nalog za fizioterapija izda imenovani osebni zdravnik ali zdravnik specialist. Za vsako novo zdravstveno stanje zavarovani osebi pripada nova fizioterapija.

Zdraviliško zdravljenje zavarovani osebi pripada na podlagi odločne Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Predlog za zdraviliško zdravljenje poda izbrani osebni zdravnik ali zdravnik, pri katerem se zavarovana oseba zdravi.

Zavarovani osebi zaradi zdravljenja, rehabilitacije ali zdravstvenega stanja pripadajo medicinski pripomočki glede na zdravstveno stanje. Naročilnico za medicinski pripomoček izda izbrani osebni zdravnik ali zdravnik specialist. Količina oziroma pravica do novega pripomočka - trajnostna doba sta določeni v Pravilih OZZ.

Najbolj pogosti medicinski pripomočki, ki se predpisujejo so:

 • očala za vid, katerih trajnostna doba je 2 leti (v izjemnih primerih, je le-ta lahko krajša) in
 • plenice, ki se lahko predpišejo za največ 3 mesece v količini 270 kosov


Dopolnilno zdravstveno zavarovanje protetične storitve krije v 90% deležu. Zavarovana oseba je upravičena do protetičnih storitev na podlagi protetičnega predloga, ki ga pridobi izbrani osebni zobozdravnik.

Zobozdravnik, ki bo opravil protetične storitve mora zavarovani osebi predstaviti obseg protetičnih storitev, celotno vrednost in vrednost, ki se krije iz zdravstvenega zavarovanja. Za standardne materiale ni doplačila. Vse nadstandardne materiale, ki se uporabljajo pri protetiki, doplača zavarovana oseba po dogovoru z zobozdravnikom.

Iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja se v deležu (30% ali 90%) krije vrednost izdanega zdravila v lekarni. V primeru, da zavarovana oseba nima urejenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja razliko do polne vrednosti zdravila doplača sama.

V nekaterih primerih pa mora zavarovana oseba kljub urejenemu zavarovanju doplačati predpisano zdravilo. Doplačilo za zdravilo, ki je predpisano na recept, je razlika med ceno zdravila, vključenega v seznam medsebojno zamenljivih zdravil ali seznam terapevtskih skupin zdravil, in njegovo najvišjo priznano vrednostjo.

Zavarovana oseba lahko, po posvetu s farmacevtom, zamenja predpisano zdravilo za zdravilo z enako učinkovino, za katerega ni potrebno doplačati.

Doplačilo za zdravilo ni potrebno v primeru, ko zdravnik predpisovalec na recept označi »ne zamenjuj« in se uporablja v primeru, da bi zamenjava zdravila škodila zavarovani osebi.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije 90% vrednosti celotnega stroška za reševalni prevoz.

Izvajalci zdravstvenih storitev zagotavljajo nenujne reševalne prevoze (za težja bolezenska stanja) in sanitetne prevoze (za lažja bolezenska stanja). O upravičenosti do reševalnega prevoza in vrsti reševalnega prevoza odloči zdravnik, ki obravnava zavarovano osebo in bo nalog za prevoz tudi predpisal.

Zavarovana oseba je upravičena do specialističnega pregleda in nadaljnje diagnostike v primeru, ko izbrani osebni zdravnik oceni, da je zaradi nadaljnje obravnave zavarovane osebe, potrebno mnenje specialista. Zavarovana oseba prejme napotnico s katero se dogovori za termin pri izvajalcu. Elektronski dostop za e-naročanje: https://cakalnedobe.ezdrav.si/

Pred daljšim odhodom v tujino mora zavarovana oseba poskrbeti za zadostno količino zdravil v času bivanja v tujini. V primeru izrednih dogodkov, ko se bivanje v tujini nenačrtovano podaljša, lahko kupimo zdravila v tujini in uveljavljamo povračilo v Sloveniji.

Zavarovana oseba se poveže z izbranim osebnim zdravnikom v Sloveniji. Izbrani osebni zdravnik predpiše bel recept, ki se ga posreduje v lekarno v tujini, kjer se bodo zdravila kupila. Svetujemo vam predhodno uskladitev med osebnim zdravnikom in lekarno v tujini o dobavljivosti zdravila.

Stroške povračila nakupa zdravil v tujini uveljavljate pri ZZZS s predpisanim receptom in računom o nakupu zdravil v tujini. ZZZS izda odločbo o višini povračila nakupa zdravil v tujini, kjer je določena celotna vrednost povračila in višina povračila iz dopolnilnega zavarovanja. V kolikor gre za zdravila, ki niso pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, potem nakup zdravila ne bo povrnjen.

Celotno dokumentacijo zavarovana oseba skupaj z izpolnjenim zahtevkom posreduje na Vzajemno, d.v.z.


Če ne izpolnjujete več pogojev za obvezno zdravstveno zavarovanje kot družinski član, si morate urediti status zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju po drugi podlagi.

Če ob spremembi statusa postanete zavezanec za doplačila do polne vrednosti zdravstvenih storitev, ki so pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, a jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti, svetujemo, da si dopolnilno zdravstveno zavarovanje uredite v roku enega meseca od dneva pridobitve novega statusa. S tem se boste izognili čakalni dobi ter morebitnemu pribitku na premijo zaradi kasnejšega pristopa k dopolnilnemu zdravstvenemu zavarovanju.

Priporočamo vam, da hkrati z urejanjem svojega statusa, preverite ali izpolnjujete tudi pogoje za denarno socialno pomoč na podlagi katere ste lahko upravičeni do kritja doplačil iz proračuna RS.

S 1. januarjem 2009 je pričela veljati novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-K), ki je prinesla pomembne spremembe za socialno ogrožene osebe po Zakonu o socialnem varstvu.

Zavarovanci oziroma po njih zavarovani družinski člani, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči in nimajo v celoti zagotovljenih pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja iz drugega naslova, so od 01.01.2009 dalje oproščeni plačila doplačil, t.j. razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, saj jim je plačilo razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev zagotovljeno iz proračunskih sredstev Republike Slovenije.

Vsem zavarovancem Vzajemne, ki so upravičeni do plačila razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev iz proračunskih sredstev Republike Slovenije, bodo pogodbe za dopolnilno zdravstveno zavarovanje mirovale za obdobje veljavnosti odločbe Centra za socialno delo (CSD). Skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev smo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije vzpostavili sistem izmenjave podatkov o izdanih odločbah Centrov za socialno delo. Podatke o pridobljeni pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev sedaj na Vzajemni pridobivamo avtomatsko, kar pomeni, da nam odločbe Centra za socialno delo v primeru priznane pravice NI več potrebno pošiljati. Zavarovanci, ki jim bo na osnovi pridobljenih podatkov urejeno mirovanje ali reaktivacija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, bodo o tem pisno obveščeni.

Za dodatne informacije nas lahko pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 20 60.

Z Zakonom o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), ki je stopil v veljavo dne 31. 5. 2012, so se spremenile tudi določbe Zakona o vojnih veteranih. Tako bodo nekatere pravice vojnih veteranov s 1. 1. 2013 prenehale veljati, med njimi pravica do plačila premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje iz proračuna. Država bo to pravico veteranom zagotavljala le še ob izpolnjevanju starostnega pogoja - dopolnjenih 55 let ali v primeru trajne popolne izgube delovne zmožnosti ob hkratnem izpolnjevanju pogojev za veteranski dodatek.

Številni veterani bodo tako izgubili pravico do plačila premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna. Če boste med njimi tudi sami in ste naš zavarovanec, vam zagotavljamo, da bomo na Vzajemni poskrbeli, da vaše dopolnilno zavarovanje ne bo prekinjeno in bo vaše zdravje še naprej zavarovano v celotnem obsegu. Ob morebitni izgubi pravice vas bomo o tem obvestili in se z vami dogovorili za način poravnave premij, ki vam najbolj ustreza (npr. direktna obremenitev transakcijskega računa, odtegljaj pri pokojnini …).

Na Vzajemni smo ponosni, da nam zaupa okrog 850.000 Slovencev, članov Vzajemne, ki vedo, da jim bomo v primeru bolezni ali poškodbe stali ob strani. Še naprej si bomo prizadevali za načelo vzajemnosti in neprofitnosti, ki našim zavarovancem omogočata dostopno in obsežno zdravstveno zavarovanje. Pomembno se nam zdi, da vsi člani vzajemne zavarovalnice solidarno zagotavljajo varnost za vsakega posameznika. Tako lahko starejši zavarovanci plačujejo enako premijo kot mlajši, bolj zdravi.

Zavarovancem omogočamo številne ugodnosti v okviru programa Varuh zdravja.

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z. je največja specializirana zavarovalnica za prostovoljna zdravstvena zavarovanja v Sloveniji. Še posebej dobro poznamo in razumemo zdravstvene potrebe in stiske v zrelih letih in se z njimi poglobljeno ukvarjamo. Uresničevanje potreb naših zavarovancev in tistih, ki bodo to še postali, ostaja naša zaveza.

Za pojasnila glede dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za veterane smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 20 60 ali preko elektronske pošte info@vzajemna.si.

Vzajemna, d.v.z.

Če boste novo zavarovalno pogodbo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja sklenili brez odpovedi obstoječe, imate podvojeno zavarovanje.

Obstoječe zavarovanje lahko odpoveste sami, lahko pa za to pooblastite Vzajemno.

Če boste s strani dosedanje zavarovalnice prejeli informacijo, da odpoved obstoječega dopolnilnega zavarovanja ni mogoča, v izogib podvojenemu zavarovanju, to čim prej sporočite na Vzajemno.

Če sklepate dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri Vzajemni preko spleta, ne pozabite sami odpovedati dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri zavarovalnici, kjer imate trenutno sklenjeno tovrstno zavarovanje, v izogib podvojenemu dopolnilnemu zdravstvenemu zavarovanju.

Zavarovalno pogodbo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja lahko prekinite po poteku enega leta od začetka veljavnosti zavarovanja s trimesečnim odpovednim rokom, pred tem rokom pa v primerih, ko zavarovancu preneha status zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju. Zavarovalna pogodba preneha z iztekom odpovednega roka.

Za vzpostavitev/spremembo/ukinitev trajnika lahko izpolnite obrazec, ki ga najdete tukaj. Izpolnjen obrazec lahko posredujete po pošti na sedež zavarovalnice, Vzajemna d.v.z., Vošnjakova 2, 1000 Ljubljana ali skenirano na trajniki@vzajemna.si.

Za spremembo dinamika plačila (mesečno, četrtletno, letno) lahko izpolnite obrazec, ki ga najdete tukaj. Izpolnjen obrazec lahko posredujete po pošti na sedež zavarovalnice, Vzajemna d.v.z., Vošnjakova 2, 1000 Ljubljana ali skenirano na reklamacije@vzajemna.si

a. Na novo imam sklenjeno zavarovanje pri Vzajemni.

Vljudno vas prosimo, da pri dosedanji zavarovalnici preverite kdaj, v katerem mesecu, jim lahko ponovno pošljemo vašo odstopno izjavo za prekinitev zavarovanja. 

Izpolnjena in podpisana obrazca (odstopno izjavo in vlogo za zamik začetka vašega zavarovanja pri Vzajemni, d.v.z.) nam  prosim vrnite na naš naslov Vzajemna, d.v.z., Vošnjakova 2, 1000 Ljubljana ali v elektronski obliki na naš elektronski naslov sklepanje@vzajemna.si.

Po prejemu obrazcev bomo odstopno izjavo poslali na vašo dosedanjo zavarovalnico, na zavarovalni polici pri Vzajemni, d.v.z., pa uskladili datum začetka zavarovanja s prekinitvijo pri njih. 

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 20 60 ali nas obiščete v katerikoli poslovalnici Vzajemne.

b. Na novo imam zavarovanje sklenjeno pri drugi zavarovalnici.

Predlagamo, da se obrnete na vašo novo zavarovalnico, kjer vam bodo uredili zamik začetka zavarovanja.

Odločbo Centra za socialno delo, kjer je razvidno kritje razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev lahko posredujete na naš elektronski naslov, reklamacije@vzajemna.si ali pošljete po pošti na naš naslov Vzajemna, d.v.z., Vošnjakova 2, 1000 Ljubljana.

Vse spremembe podatkov lahko navedete na obrazcu, ki ga lahko vrnete po pošti na naš naslov Vzajemna, d.v.z., Vošnjakova 2, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov spremembe@vzajemna.si

Stanje odprtih postavk lahko preverite s klicem na našo brezplačno številko 080 20 60 ali nam posredujete vprašanje, skupaj z osebnim podatkom na info@vzajemna.si.

Za izplačilo zavarovalnine izpolnite obrazec na sledeči povezavi ter ga skupaj s prilogami posredujete na naslov zavarovalnice. Dokumentacijo lahko pustite tudi v vam najbližji poslovalnici.

Vse ugodnosti najdete tukaj. Prav tako pa lahko na tej povezavi preverite, v kateri program ste vključeni in katerih dodatnih ugodnosti ste s tem deležni.

Vključitev lahko opravite preko telefonske številke 080 20 60 ali na naši spletni strani. Seveda nas lahko obiščete tudi na naši poslovalnici.

Novo kartico lahko naročite preko telefonske številke 0802060. Najprej vam pošljemo na dom začasno potrdilo, ki nadomešča kartico, kasneje pa prejmete še kartico zvestobe.

Če bi želeli položnice Vzajemne prejemati v spletno banko ali na elektronski naslov vas prosimo da nam izpolnjeno vlogo pošljete na naslov: Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: eracun@vzajemna.si. Na e-račun se lahko prijavite tudi preko vaše banke.

V kolikor v Sloveniji nimate več urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja, je v skladu z zakonom možna predčasna prekinitve pogodbe na podlagi potrdila - Izpis obveznih zdravstvenih zavarovanj osebe. To potrdilo, ki izkazuje status osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju, lahko pridobite na pristojnem Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Na podlagi predloženega izpisa vam bomo prekinili polico za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Izpis nam lahko pošljete na naslov: Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: reklamacije@vzajemna.si.

Na podlagi bivanja v tujini si lahko uredite mirovanje na polici za dopolnilno zavarovanje

V obdobju mirovanja zavarovanja ne plačujete, polico pa boste tudi enostavno obnovili, ko jo boste ponovno potrebovali oziroma se bo reaktivirala sama, ko poteče potrdilo, na podlagi katerega je bilo mirovanje vzpostavljeno.

Zavarovanje lahko miruje v dveh primerih, in sicer:

 • če boste daljše obdobje bivali v tujini ali
 • v primeru da pride do izgube ali spremembe statusa zavarovane osebe v RS.

Mirovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je možno vzpostaviti za obdobje najmanj treh mesecev in največ dveh let.

Za ureditev mirovanja zavarovanja od vas potrebujemo enega izmed naslednjih dokumentov:

 • potrdilo o bivanju v tujini ali
 • bivalna viza ali
 • potrdilo o urejenem zdravstvenem zavarovanju v tujini.

V kolikor se odločite za mirovanje na polici, vam svetujemo, da dokazila skupaj z izpolnjenim obrazcem za mirovanje, posredujete na naslov Vzajemna, d. v. z, Vošnjakova 2, 1000 Ljubljana, oz. skenirano na naslov reklamacije@vzajemna.si

Prosimo vas, da nam posredujete kopijo ali scan mrliškega lista umrlega, na podlagi česar bomo lahko polico prekinili. Pošljete nam ga lahko po pošti na naslov Vzajemna d.v.z., Vošnjakova 2, 1000 Ljubljana ali skeniranega na naš elektronski naslov prekinitve@vzajemna.si.

Za reaktivacijo police iz mirovanja je potrebno oddati zahtevek, ki naj vsebuje vaše osebne podatke in razlog za želeno aktivacijo. Pošljete nam ga lahko po pošti na naslov Vzajemna d.v.z., Vošnjakova 2, 1000 Ljubljana ali skeniranega na naš elektronski naslov reklamacije@vzajemna.si.

S 1. 7. 2023 prenehajo veljati vsi popusti, ki jih Vzajemna nudi ob sklenitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. To pomeni, da se vsem zavarovancem, ki so bili do sedaj upravičeni do popusta, ta ukine in se jim od 1. 7. 2023 obračunava premija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja skladno z Uredbo o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (Ur. l. RS, št. 44/2023), v višini 35,67 evra.

Duplikat zavarovalne pogodbe vam lahko izdamo na podlagi zahtevka, ki ga lahko posredujete po pošti na naslov Vzajemna d.v.z., Vošnjakova 2, 1000 Ljubljana ali e-pošti ob posredovanju vaših identifikacijskih podatkov na naš elektronski naslov info@vzajemna.si.

Zadevo lahko preverite s klicem na našo brezplačno številko 080 20 60 ali nam posredujete vprašanje, skupaj z osebnim podatkom na info@vzajemna.si.

Če med bivanjem v tujini potrebujete zdravniško pomoč, vam svetujemo, da takoj pokličite 24-urni asistenčni center na telefon: +386 1 47 18 777 ali pa nam pišite na tujina@vzajemna.si.

V asistenčnem centru so vam na razpolago usposobljeni svetovalci, s katerimi se lahko pogovarjate v slovenskem jeziku ali drugem svetovnem jeziku.

V primeru, da kontakta ne uspete vzpostaviti, lahko pokličete Vzajemnin dežurni center v Ljubljani: +386 (0)1 47 18 742 med delavniki od 7:00 do 18:00.

Za obročno plačilo je potrebno podati pisno vlogo po pošti ali e-pošti, kjer navedete razlog in dinamiko odplačevanja. Na podlagi vaše prošnje vam nato podamo odločitev. Vlogo nam ob posredovanju vaših osebnih podatkov lahko pošljete na naslov: Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: reklamacije@vzajemna.si.

Za sklenitev zavarovanja nas lahko pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 20 60 in uredili vam bomo obisk svetovalca s katerim lahko sklenete zavarovanje. Za sklenitev zavarovanja se lahko obrnete tudi na našo najbližjo poslovalnico.

Zahtevek nam lahko posredujete po pošti na naslov Vzajemna d.v.z., Vošnjakova 2, 1000 Ljubljana ali e-pošti ob posredovanju vaših identifikacijskih podatkov na naš elektronski naslov info@vzajemna.si.

Glede na to, da ste ponovno pridobili status študenta/dijaka, je na vaši polici dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja možno vzpostaviti mirovanje. To pomeni, da vam za to šolsko leto, ko imate status študenta, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti, ne bomo več izdajali položnic, ker ste si zavarovanje uredili po enem izmed staršev.

Svetujemo vam, da dokazila skupaj z izpolnjenim obrazcem za mirovanje, posredujete na naslov Vzajemna, d. v. z, Vošnjakova 2, 1000 Ljubljana, oz. skenirano na naslov reklamacije@vzajemna.si

Če oseba ne sklene zavarovanja v roku enega meseca od dne, ko je postala zavezana plačevati razliko med polno ceno zdravstvenih storitev in delom, ki ga krije obvezno zdravstveno zavarovanje oziroma če ne sklene zavarovanja v roku enega meseca od prekinitve prejšnjega zavarovanja, ima čakalno dobo.

Čakalna doba pomeni, da bo zavarovanec tri mesece od sklenitve dopolnilnega zavarovanja ob obisku zdravnika sam kril delež stroškov zdravstvenih storitev, ki bi bili sicer pokriti iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Trimesečna čakalna doba je zakonsko določena.

Za uveljavljanje povračila stroškov zdravstvenih storitev v tujini je potebno predložiti: 

 • kopijo odločbe ZZZS,
 • izpolnjen zahtevek, 
 • kopijo naročilnice oziroma napotnice, 
 • kopijo originalnega računa, ki ste ga prejeli ob predložitvi dokumentacije na ZZZS.

Zgoraj navedeno dokumentacijo pošljete priporočeno na naslov Vzajemna, d.v.z., Vošnjakova 2, 1000 Ljubljana.

Glede informacij vezanih na koriščenje zdravstvenih storitev v Sloveniji, v primeru, da ima oseba tudi zavarovanje v tujini, vam svetujemo, da se obrnete na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, natančneje na njihov Oddelek za mednarodno zdravstveno zavarovanje.

Prilagamo kontakte Oddelkov za mednarodno zdravstveno zavarovanje: tukaj.

Na ZZZS imajo vse podatke o vaših zdravstvenih zavarovanjih v Sloveniji in vam bodo iz tega razloga lahko podali natančne informacij glede koriščenja zdravstvenih storitev v Sloveniji, v primeru, da imate obenem tudi zdravstveno zavarovanje v drugi državi.

Pri zavarovanju za tujino skladno s Splošnimi pogoji za zavarovanje za tujino SP-TAS-22 velja, da je izključeno vse, razen če stroški nastanejo zaradi reševanja življenja matere ali otroka.

Zavarovanje za tujce v Sloveniji, skladno s Splošnimi pogoji za zavarovanje za tujino SP-TAS-22 izključuje vse stroške, ki nastanejo v povezavi z nosečnostjo, razen če stroški nastanejo zaradi reševanja življenja matere ali otroka. 

Zavarovanec mora sam podati vlogo za pridobitev pravice po vojnih zakonih, na Upravni enoti (UE) stalnega bivališča. Upravna enota nas mora nato o priznanem statusu vojnega veterana obvestiti oziroma nam poslati zahtevek za spremembo plačnika. Samodejna prijava na podlagi odločbe ali brez nje ni možna v nobenem primeru.

Če ste vlogo že podali, nas kontaktirajte na našo brezplačno telefonsko številko 080 20 60 ali elektronski naslov info@vzajemna.si in zadevo bomo ob posredovanju vaših osebnih podatkov podrobneje preverili.

Za prekinitev zavarovanja potrebujemo pisno vlogo z osebnimi podatki ter lastnoročnim podpisom skupaj z izpolnjenim obrazcem. Zahtevek lahko posredujete na naslov: Vzajemna, d.v.z., Vošnjakova 2, Ljubljana ali pa na elektronski naslov info@vzajemna.si. O točnem datumu prekinitve vas pisno obvestimo.

Mirovanje je možno vzpostaviti samo pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju, pri drugih vrstah zavarovanja mirovanje ni možno.

V obdobju mirovanja zavarovanja ne plačujete premije, zavarovalnica pa vam v času trajanja mirovanja ne omogoča zavarovalnega kritja.

Zavarovanje lahko miruje, če:

 • pridobite status študenta,
 • pride do izgube ali spremembe statusa zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju v RS,
 • ste upravičenec do denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu oziroma do kritja doplačil iz proračuna,
 • prestajate pripor ali zaporno kazen,
 • ste na prostovoljnem služenju vojaškega roka,
 • drugi razlogi za mirovanje police, ki so v skladu z določili zavarovalnice (npr. bivanje v tujini).

Vlada RS je sprejela Uredbo o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (Ur. l. RS, št. 44/2023), s katero je omejila višino premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja na 35,67 evra. Našim zavarovancem bomo tako obračunavali premijo določeno skladno z navedeno uredbo, ki velja do 31. decembra 2023.

Redna mesečna premija*: 35,67 EUR

*Brez morebitnih doplačil na nezavarovana leta

Vse informacije in cenike za Zavarovanje za tujino najdete tukaj.

Vzajemna do 1. 7. 2023 nudi 3-odstotni popust pri sklenitvi dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj:

 • pri plačilu mesečne premije z odtegljajem od plače,
 • s sklenitvijo zavarovanja preko spletne strani Vzajemne,
 • ob letnem plačilu premije,
 • pri plačilu premije z direktno bremenitvijo - trajnim nalogom (velja za nove sklenitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja).

S 1. 7. 2023 prenehajo veljati vsi popusti, ki jih Vzajemna nudi ob sklenitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. To pomeni, da se vsem zavarovancem, ki so bili do sedaj upravičeni do popusta, ta ukine in se jim od 1. 7. 2023 obračunava premija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja skladno z Uredbo o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (Ur. l. RS, št. 44/2023), v višini 35,67 evra.

Zavarovalna premija dopolnilnega zavarovanja mora biti enaka za vse zavarovance posamezne zavarovalnice, razen kadar ima zavarovalnica pri skupinskem načinu sklepanja in izvajanja zavarovanj ali v drugih primerih nižje administrativne stroške. V tem primeru lahko zavarovalnica odobri popust v višini največ tri odstotke od zavarovalne premije. Ker to za način plačevanja prek ZPIZ-a ne velja predlagamo, da si uredite način plačevanja prek direktne bremenitve.

S 1. 7. 2023 prenehajo veljati vsi popusti, ki jih Vzajemna nudi ob sklenitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. To pomeni, da se vsem zavarovancem, ki so bili do sedaj upravičeni do popusta, ta ukine in se jim od 1. 7. 2023 obračunava premija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja skladno z Uredbo o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (Ur. l. RS, št. 44/2023), v višini 35,67 evra. 

V skladu s splošnimi pogoji se zavarovalna premija plačuje v naprej, in sicer do vključno zadnjega dne v mesecu pred začetkom obdobja, za katerega se premija plačuje.

V skladu s splošnimi pogoji se zavarovalna premija plačuje v naprej, in sicer do zadnjega dne v mesecu za naslednji mesec. Odtegljaj preko trajnika se tako nanaša na prihodnji mesec. UPN obrazec pa na tekoči mesec.

Premija se plačuje vnaprej, in sicer do vključno zadnjega dne v mesecu pred začetkom obdobja, za katerega se premija plačuje. 

Za spremembo naslova vas prosimo, da nam izpolnjeni in podpisani obrazec pošljete po pošti na naslov Vzajemna, d.v.z., Vošnjakova 2, 1000 Ljubljana ali skeniranega na elektronski naslov info@vzajemna.si.

V kolikor ste premijo poravnali po datumu roka plačila lahko pride do dvojnega zneska na položnici, ki zajema pretekli in tekoči mesec. Za točno podatke in preverbo pokličite na 080 20 60 ali nam pišite na naš elektronski naslov info@vzajemna.si

Zavarovalec lahko poda odpoved od pogodbe o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju po poteku enega leta od začetka veljavnosti zavarovanja, pred tem rokom pa v primerih prenehanja statusa zavarovane osebe v obveznem zavarovanju. Odpovedni rok za zavarovalca je po zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, tri mesece.

Naše poslovalnice z naslovi in kontakti lahko najdete tukaj.

Skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, je zavarovalna premija dopolnilnega zavarovanja enaka za vse zavarovance posamezne zavarovalnice (drugi odstavek 62 b. člena), razen za zavarovane osebe, za katere se sklene dopolnilno zavarovanje po preteku enega leta od dne, ko postanejo zavezani za plačilo doplačil. V teh primerih so premije za vsako polno nezavarovano leto tri odstotke višje, skupno povišanje premije pa lahko znaša največ 80 odstotkov (tretji odstavek 62 b. člena). Enako velja tudi za osebe, ki jim je dopolnilno zavarovanje prenehalo, in sicer ob ponovni vključitvi v dopolnilno zavarovanje (četrti odstavek 62 b. člena). Veljavna zakonodaja torej določa, da mora biti premija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v okviru posamezne zavarovalnice enaka za vse njene zavarovance, kar zavarovalnice dosledno upoštevamo. Hkrati pa veljavna zakonodaja določa tudi določene izjeme, ki se nanašajo na t. i. maluse pri osebah, ki sicer so zavezanke za plačilo doplačil, pa niso pravočasno sklenile dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Takšni zavarovanci so že ob sklenitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja seznanjeni s tem, da bo njihova mesečna premija višja od siceršnje mesečne premije ostalih zavarovancev, saj bo ob določitvi premije upoštevano obdobje nezavarovanosti (t. i. premija s pribitkom).

Ko zavarovanec sklene zavarovalno pogodbo za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, v kateri je bila določena premija s pribitkom zaradi obdobja, ko je bil zavezanec za doplačila, vendar ni imel sklenjenega dopolnilnega zavarovanja, moramo zavarovalnice v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju obračunati triodstotni pribitek na premijo za vsako polno leto, ko je oseba zavezanec za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, a tega ne plačuje. Ker v Uredbi o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (Ur. l. RS, št. 44/2023) (v nadaljevanju: Uredba) niso navedene spremembe, ki bi se nanašale tudi na tovrstne premije, zavarovanec tudi v času veljavnosti Uredbe prejme plačilni nalog za plačilo mesečne premije, ki je višja od cene, določene v Uredbi.

V primeru, da zavarovanec poravna le z Uredbo določeni znesek premije, bo neporavnani del obveznosti s plačilnega naloga v skladu z veljavno Uredbo zabeležen kot dolg, in sicer tudi po 1. maju.