Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Pogosta vprašanja

 • Ni zadetkov
 • Pojasnila zavarovancem v povezavi z Zakonom o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d. v. z.

   V skladu z Zakonom o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z. je v teku postopek statusnega preoblikovanja Vzajemne iz družbe za vzajemno zavarovanje v delniško družbo. Vzajemna v postopku sledi vsem zakonskim določilom in upošteva v zakonu določene roke za izvedbo izplačil deležev zavarovancem, o čemer bo upravičence tudi ažurno obveščala.

   Zavarovalne pogodbe za dodatna zdravstvena in druga zavarovanja ostajajo veljavne ne glede na statusno obliko družbe. Vzajemna bo še naprej izpolnjevala vse obveznosti do svojih zavarovancev.

   S 1. januarjem 2024 so v skladu z Zakonom o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d. v. z. stekle aktivnosti za preoblikovanje Vzajemne v delniško družbo. Zakon določa, da boste do deleža pri preoblikovanju upravičeni, če ste na dan 31. december 2023 članica ali član Vzajemne. Člani ste vsi zavarovanci, ki imate pri zavarovalnici Vzajemna na ta dan veljavno zavarovalno pogodbo s trajanjem, daljšim od enega leta. Upravičenci boste o višini izplačila deleža obveščeni v skladu z zakonom.

   Določitev deležev ustanovitelja in posameznih upravičencev izvaja pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, ki ga je izbralo Ministrstvo za finance. Izračun mora potrditi in pregledati pooblaščeni revizor, ki ga bo prav tako izbralo Ministrstvo za finance. Funkcijo nadzornega sveta Vzajemne pa v obdobju statusnega preoblikovanja izvaja strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor, ki je regulatoren organ na področju zavarovalništva.

   Postopek statusnega preoblikovanja Vzajemne poteka v skladu z Zakonom o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z., ki ureja preoblikovanje Vzajemne iz družbe za vzajemno zavarovanje v delniško družbo. Deleži upravičencev, ki jih je okoli 836.000, bodo določeni na podlagi cenitve premoženja Vzajemne na dan 31. 12. 2023. Vzajemna v postopku sledi vsem zakonskim določilom in upošteva v zakonu določene roke za izvedbo izplačil deležev zavarovancem, o čemer bo upravičence tudi ažurno obveščala.

   Določitev deležev ustanovitelja in posameznih upravičencev izvaja pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, ki ga je izbralo Ministrstvo za finance. Izračun mora potrditi in pregledati pooblaščeni revizor, ki ga bo prav tako izbralo Ministrstvo za finance. Funkcijo nadzornega sveta Vzajemne pa v obdobju statusnega preoblikovanja izvaja strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor, ki je regulatoren organ na področju zavarovalništva.

   Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, ki ga bo določil minister za finance, bo določil delež posameznih upravičencev pri preoblikovanju. Določitev deleža bo možna šele po sprejemu zaključnega poročila, izračunu deleža ustanovitelja (ZZZS) in pridobitvi mnenja pooblaščenega revizorja.

   Deleže pri preoblikovanju določi pooblaščeni ocenjevalec tako, da se premijski količnik pomnoži z zneskom obračunskega kapitala (vrednost kapitala Vzajemne). Premijski količnik upravičenca iz prejšnjega stavka je enak količniku med zanj obračunano zavarovalno premijo, zmanjšano za znesek morebitnih vrnjenih premij, v obdobju od ustanovitve Vzajemne, d. v. z., dne 1. 11. 1999 do dne 31. 12. 2023 in skupnim zneskom obračunanih zavarovalnih premij, zmanjšanih za znesek morebitnih vrnjenih premij, vseh posameznih upravičencev do deleža pri preoblikovanju. Pri izračunu premijskega količnika posameznega upravičenca se v zanj obračunani zavarovalni premiji v obdobju od ustanovitve Vzajemne, d. v. z., upošteva tudi premija, ki jo je do začetka veljavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 76/05) plačal zavarovalec.

   O možnem terminu za izplačila deležev upravičencem je še prezgodaj govoriti, ker bo izvrševanje zakona na strani Vzajemne v pretežni meri odvisno od aktivnosti Ministrstva za finance.

   Javnost bomo o aktivnostih, povezanih s statusnim preoblikovanjem, pravočasno obveščali prek spletne strani www.vzajemna.si in sredstev javnega obveščanja.

 • Asistenčna storitev Varuha zdravja

  Prijava asistence

   V sklopu asistenčnega centra Varuha zdravja vam nudimo informacije:

   • v zvezi z vašim zavarovanjem in obsegom kritij,
   •  o pogojih in načinu uveljavljanja pravic iz zavarovanja,
   • o izvajalcih zdravstvenih storitev iz zavarovanja in
   • splošne informacije o naših produktih ter zdravstvenem sistemu.

   V asistenčnem centru se preveri in potrdi upravičenost vašega zahtevka za uveljavljanje zdravstvenih storitev, skladno s sklenjeno pogodbo.

   Da boste lahko hitro prišli do potrebne zdravstvene storitve, v asistenčnem centru poskrbijo za:

   • organizacijo zdravstvene storitve, ki jo potrebujete,
   • organizacijo pomoči na domu,
   • pripravo vseh potrebnih informacij za hitro in enostavno uveljavljanje zdravstvene storitve za vas in
   •  ureditev plačila ali povračila stroškov zdravstvenih storitev skladno s pogoji.

   Asistenčno zahtevo lahko oddate:

   Zaradi zaščite vaših podatkov vas prosimo, da nam po elektronski pošti ne pošiljate podatkov in dokumentacije, povezanih z vašim zdravstvenim stanjem.

   Zahtevo za refundacijo stroškov (povračilo stroškov) lahko oddate na povezavi: Vzajemna - Prijava zavarovalnega primera.

   Zaradi preverbe upravičenosti do povračila in potrditve vašega zahtevka je treba pred koriščenjem storitve obvestiti asistenčni center Varuha zdravja.

   Za uveljavljanje zdravstvene storitve potrebujete napotilo, ki je lahko v obliki izdane napotnice ali izvida, iz katerega je jasno razvidno, katero storitev potrebujete.

   Napotilo (npr. napotnica ali delovni nalog) potrebujemo za dokazilo medicinsko upravičene napotitve na storitev. Napotnica ostane prosta za naročanje v javni zdravstveni mreži (za pregled prek vaše police je ne unovčimo).

   Za naročilo na pregled pri zdravniku skrbniku ali pediatru napotilo ni potrebno.

   Asistenčni center je treba obvezno obvestiti pred vsako opravljeno storitvijo, saj lahko le tako pravočasno preverimo in potrdimo upravičenost vašega zahtevka in obvestimo izvajalca zdravstvene storitve.

   Sodelujemo z več kot 195 izvajalci zdravstvenih storitev na območju Slovenije in v tujini. Oglejte si jih na: https://www.vzajemna.si/zavarovanja/mreza-vzajemna-net-zdravstvena-polica


   Z večino domačih partnerjev imamo sklenjene neposredne pogodbe o sodelovanju, za izvajanje storitev v tujini pa smo se povezali z našimi asistenčnimi partnerji, ki nam pomagajo pri zanesljivi organizaciji kakovostnih zdravstvenih storitev v tujini (www.best-treatment.comwww.medico-veritas.net in www.vc-intl.si). Partnersko mrežo neprestano širimo in razvijamo v skladu z vašimi potrebami.

   Izvide zdravljenja prejme izključno zavarovanec. Vzajemna kot organizator in plačnik zdravstvenih storitev izvidov opravljenih storitev ne prejme.

   Po oddaji obrazca smo vam na telefonsko številko, ki ste jo navedli v zahtevi, poslali sporočilo s spletno povezavo, prek katere potrdite veljavnost svojih kontaktnih podatkov. Unikatna povezava je aktivna eno uro. Če povezava ni aktivirana pravočasno, je treba obrazec ponovno oddati.

   Čakalna doba

   Zdravstvene storitve se lahko uveljavlja tri mesece po začetku zavarovanja, kar predstavlja obdobje čakalne dobe ob sklenitvi (razen če s pogodbo ni dogovorjeno drugače). Če boste zdravstvene storitve potrebovali zaradi poškodb, ki so posledica nezgode, nastale po sklenitvi zavarovanja, te čakalne dobe ni.

   Pogojna čakalna doba

   Za vsa obstoječa zdravstvena stanja, ki ste jih imeli do začetka zavarovanja, velja 24-mesečna čakalna doba, šteta od dneva začetka zavarovanja. Če se v obdobju pogojne čakalne dobe zdravite za obstoječe zdravstveno stanje, se pogojna čakalna doba za obstoječa stanja šteje od zaključka zadnjega zdravljenja.

   • Primer:

   Potrebujem pregled pri ortopedu zaradi bolečin v desnem ramenu, zaradi katerih sem bil nazadnje pregledan pri specialistu tik pred sklenitvijo zavarovanja. Ali lahko koristim specialistične storitve za desno ramo?

   Storitve lahko koristite po poteku pogojne čakalne dobe (24 mesecev), pri čemer velja, da v času pogojne čakalne dobe težav niste imeli.

   Za bolezni in stanja, ki so se pojavila v času čakalne dobe ob sklenitvi, velja 24-mesečna čakalna doba, šteta od dneva, ko ste se zavedeli simptomov, oziroma ste se že zdravili, čeprav diagnoza še ni bila postavljena.

   Kronična stanja

   Če se bolezen, stanje ali poškodba med trajanjem zavarovanja opredeli kot kronična, krijemo zdravstvene storitve še za obdobje šestih mesecev od datuma opredelitve. Po tem obdobju ne krijemo več stroškov zdravstvenih storitev v zvezi s to boleznijo, stanjem ali poškodbo.

 • Asistenca v tujini

  Zahtevaj povračilo stroškov

   Če med bivanjem v tujini potrebujete zdravniško pomoč, vam svetujemo, da stopite v kontakt s 24-urnim asistenčnim centrom, ki obratuje vse dni v tednu:

   Stroške zdravstvenih storitev v tujini lahko poravnate sami in zahtevate povračilo prek povezave: Vzajemna - Prijava zavarovalnega primera. Vaš zahtevek bomo obravnavali v najkrajšem možnem času.

   O svoji zdravstveni težavi se lahko kadarkoli (24/7) posvetujete s splošnim zdravnikom prek storitve Dr. Posvet. Storitev se uporablja s pametnim telefonom ali računalnikom. Vsa komunikacija z zdravnikom poteka prek aplikacije, ki jo izberete ob aktivaciji, in sicer kot klepet ali video klic.

   Ste izgubili povezavo do storitve Dr. Posvet? Povezavo ponovno pridobite tu: Vzajemna - Dr. Posvet - povezava do storitve

   Na območju Rusije, Belorusije, Ukrajine, Palestine in Izraela do nadaljnjega ne moremo zagotavljati organizacije in kritja stroškov zdravstvenih storitev.

   Glede potovanj v Ukrajino, Rusijo, Izrael in Palestino je določena opozorila izdalo tudi Ministrstvo za zunanje zadeve, ki vsem našim državljanom potovanja v naštete države odsvetuje (aktualne informacije lahko spremljate na Države | GOV.SI).

 • Plačila

   Če ste premijo poravnali po datumu roka plačila, lahko pride do dvojnega zneska na položnici, ki zajema pretekli in tekoči mesec. Za točne podatke in preverbo pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 20 60 ali nam pišite na naš elektronski naslov info@vzajemna.si

   V skladu s splošnimi pogoji se zavarovalna premija plačuje vnaprej, in sicer 18. dne v mesecu pred začetkom obdobja, za katero se premija plačuje.

   V skladu s splošnimi pogoji se zavarovalna premija plačuje vnaprej, in sicer do zadnjega dne v mesecu za naslednji mesec. Odtegljaj prek trajnika se tako nanaša na prihodnji mesec, UPN-obrazec pa na tekoči mesec.

   Premija se plačuje vnaprej, in sicer do vključno zadnjega dne v mesecu pred začetkom obdobja, za katero se premija plačuje.

   Za obročno plačilo je treba podati pisno vlogo po pošti ali elektronski pošti. V sporočilu navedite razlog in dinamiko odplačevanja. Na podlagi vaše prošnje nato sprejmemo odločitev. Vlogo, ki vsebuje vaše osebne podatke nam lahko pošljete na naslov Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov reklamacije@vzajemna.si.

 • Program zvestobe Varuh zdravja

  Včlani se

   Program zvestobe Varuh zdravja je edinstven brezplačni program aktivnega varovanja zdravja, s katerim vaše zdravje ne le zavarujemo, temveč vam pomagamo zanj tudi skrbeti in ga ohranjati.

   V program se lahko vključi vsak zavarovanec Vzajemne, star najmanj 18 let.

   Ob vključitvi v program zvestobe Varuh zdravja vam pripada paket dobrodošlice, ki ga lahko prevzamete v eni izmed naših poslovalnic (https://www.vzajemna.si/poslovalnice).

   Paket vključuje:

   • majico
   • 10-odstotni popust na zobozdravstvene storitve v Dentalnem centru Varuh zdravja
   • 10-odstotni popust na Celoletno zavarovanje za tujino Multitrip

   + dobroimetje v vrednosti 40 evrov za nova zavarovanja (za osebe, stare do vključno 30 let)

   ali

   + dobroimetje v vrednosti 20 evrov za nova zavarovanja (za osebe od 31. leta starosti)

   V program zvestobe Varuh zdravja se lahko brezplačno ter hitro in enostavno vključite na povezavi Vključitev v Program Varuh zdravja | Moj Varuh zdravja (vzajemna.si), s klicem v asistenčni center na brezplačno telefonsko številko 080 20 60 ali pri obisku ene izmed naših poslovalnic (Poslovalnice | Varuh zdravja | Vzajemna).

   Člani programa zvestobe Varuh zdravja lahko pri naših partnerjih uveljavljate popuste in ste upravičeni do drugih privlačnih ugodnosti.

   Seznam vseh ugodnosti je dostopen na Ugodnosti | Varuh zdravja | Vzajemna

   Članom programa je brezplačno na voljo tudi spletna telovadnica z več kot 100 vadbami, prilagojenimi različnim stopnjam telesne pripravljenosti.

   Vadbe, ki so na voljo, si lahko ogledate tukaj: . Spletna telovadnica | Varuh zdravja | Vzajemna

   Vsi zavarovanci Vzajemne in člani programa zvestobe Varuh zdravja ob sklenitvi zavarovanja prejmete točke, s katerimi napredujete v programih in si tako zagotovite privlačnejše nagrade. Pri vključitvi v program zvestobe se samodejno upošteva izračun točk, kjer 1 evro predstavlja 1 točko. Član programa zvestobe prejme zavarovalno prednost vsakih 11 mesecev. Prvič jo prejmete po 11 mesecih članstva v programu.

   Za pridobitev nagrade kontaktirajte svojega svetovalca na Vzajemni, pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 20 60 ali nam pišite na elektronski naslov info@vzajemna.si.

   Program Točke Nagrajevanje zvestobe
   OSNOVNI Do 100 20 EUR za novo sklenjena zavarovanja Vzajemne
   AKTIVNI Od 101 DO 300 40 EUR za novo sklenjena zavarovanja Vzajemne
   VARNI Od 301 do 600 60 EUR za novo sklenjena zavarovanja Vzajemne
   MLADI Do 600 60 EUR za novo sklenjena zavarovanja Vzajemne
   PREMIUM Od 601 do 800 100 EUR za novo sklenjena zavarovanj Vzajemne ali ugodnost pri partnerjih Vzajemne
   PREMIUM PLUS Od 800 150 EUR za novo sklenjena zavarovanja Vzajemne ali ugodnosti pri partnerjih Vzajemn

   Člani programa zvestobe Varuh zdravja lahko na povezavi Kartica Vzajemna preverite veljavnost svoje digitalne kartice in program v katerega ste vključeni.

   Za izstop iz programa nam morate poslati odstopno izjavo na elektronski naslov info@vzajemna.si ali po klasični pošti na naslov Vzajemna, Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana.

   POZOR: Z izstopom boste izgubili pravice do koriščenja ugodnosti in zavarovalnih prednosti z naslova zvestobe.

   Za dodatno pomoč ali vprašanja smo na voljo na elektronskem naslovu info@vzajemna.si ali na brezplačni telefonski številki 080 20 60.

 • Registracija in uporaba portala Moj Varuh zdravja

  Registriraj se

   V portal se lahko registrirajo vsi zavarovanci Vzajemne ali člani programa zvestobe Varuh zdravja. Če še niste član/-ica programa aktivnega programa varovanja zdravja, se lahko včlanite tukaj. Članstvo v programu je brezplačno, ob vključitvi prejmete tudi paket dobrodošlice.

   Registracija poteka v treh korakih:

   1.  korak »Začetek registracije«: vpišete ime, priimek, elektronski naslov in geslo.
   2. korak »Potrditev e-naslova«: potrdite, da je vpisani elektronski naslov vaš in pravilen.
   3. korak »Zaključek registracije«: vnesete ostale podatke, na podlagi katerih vas bomo prepoznali, vnesete registracijsko kodo in zaključite registracijo.

   Postopek registracije začnete tako, da na povezavi https://www.vzajemna.si/mojvaruhzdravja/ kliknete na gumb »USTVARI PROFIL«.

   Neregistrirani uporabniki na portalu lahko uredijo sklenitev zavarovanja, poiščejo več informacij o zavarovalnih kritjih in se včlanijo v brezplačen program zvestobe Varuh zdravja, namenjen preventivni skrbi za zdravje.

   Registrirani uporabnik lahko v razdelku "Pregled vseh zavarovanj" pregleduje obstoječe zavarovalne police in izbrana kritja na policah ter hitro in enostavno sklepa nova zavarovanja. Na desni strani vmesnika je za razlago kritij in pomoč pri vnosu potrebnih podatkov na voljo Asistent.

   Registrirani uporabnik lahko v oknu »Sporočila« na varen način komunicira z zavarovalnico. Ker ne želimo, da bi kaj zamudili, vse odgovore prejmete tudi na svoj elektronski naslov.

   Portal Moj Varuh zdravja registriranim uporabnikom v razdelku »Prijava škode« omogoča hitro in enostavno prijavo škode ali asistence.

   V razdelku »Lojalnosti program«[ je prikazano vaše trenutno stanje dobroimetja in morebitne ugodnosti, ki vam pripadajo z naslova vašega članstva in aktivnosti v programu zvestobe Varuh zdravja.

   Svoje osebne podatke, privolitve, fotografijo profila in geslo za vstop lahko posodabljate v svojem profilu, do katerega dostopate s klikom na »Moj profil« v zgornjem desnem kotu zaslona.

   Če potrditvenega elektronskega sporočila na vaš elektronski naslov ne prejmete v nekaj minutah, lahko v oknu »Potrditev e-naslova« ponovno sprožite pošiljanje. Svetujemo vam, da preverite tudi predal za »neželeno pošto«.

   Če ste se pri vnosu elektronskega naslova na začetku registracije zmotili, vas prosimo, da postopek registracije ponovite.

   Postopka registracije ni mogoče končati, ker na podlagi vnesenih podatkov ne moremo potrditi vaše identitete. Vneseni podatki se razlikujejo od podatkov, ki ste nam jim podali ob sklenitvi zavarovalne police. Registracijo na portalu lahko končajo vsi zavarovanci Vzajemne ali člani programa zvestobe Varuh zdravja.

   Prosimo vas, da nam zahtevane podatke (ime in priimek, datum rojstva, davčna številka) posredujete na elektronski naslov info@vzajemna.si. Vašo identiteto bomo preverili ročno in vam odgovorili v najkrajšem možnem času. 

 • Dr. Posvet

  Pridobi povezavo

   Asistenčna storitev Dr. Posvet je varen in zaseben kanal za posvet z zdravnikom. Storitev se lahko uporablja s pametnim telefonom ali z računalnikom. Vsa komunikacija z zdravnikom poteka prek aplikacije, ki jo izberete ob aktivaciji (WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Telegram) na telefonu ali računalniku, in sicer kot klepet ali videoklic.

   Storitev lahko uporabljate kjerkoli in kadarkoli – vse dni v letu, 24 ur dan.

   Storitev pripada zavarovancem s sklenjenim zavarovanjem, katerega del je storitev Dr. Posvet. To so naslednja zavarovanja:

   • Zdravstvena polica
   •  E-zdravnik
   • Covid
   • Celoletno zavarovanje za tujino Multitrip (storitev pripada zavarovalcu – sklenitelju zavarovalne police)

   Za dostop in uporabo storitve morate ob sklenitvi podati svoj kontaktni podatek (številko mobilnega telefona in/ali elektronski naslov). Storitev vam pripada v celotnem obdobju veljavnosti sklenjenega zavarovanja.

   Na kontaktni podatek, ki ste ga podali ob sklenitvi zavarovanja (številko mobilnega telefona ali elektronski naslov), vam bo naš pogodbeni partner poslal aktivacijsko povezavo.

   V dokumentu najdete kratka navodila, ki vam bodo v pomoč pri aktivaciji.

   Na vaša vprašanja odgovarjajo zdravniki iz mreže pogodbenega partnerja. Vprašanja in odgovori so zaupne narave med vami in zdravnikom.

   Storitev je namenjena podajanju splošnih zdravstvenih informacij in ne nadomešča zdravstvene diagnoze oziroma zdravljenja ter ni namenjena reševanju nujnih zdravstvenih primerov in nujnih zdravstvenih stanj, ki ogrožajo življenje.

   Za ponovno pridobitev povezave vas prosimo, da izpolnite obrazec Vzajemna - Dr. Posvet - povezava do storitve. Po izpolnitvi obrazca vam bomo povezavo ponovno poslali na telefonsko številko ali elektronski naslov.

   Storitev Dr. Posvet je varen in zanesljiv način, da na svoja vprašanja o zdravstvenem stanju hitro pridobite odgovore zdravnika, običajno že v nekaj minutah. Če se želite odjaviti od storitve, v aplikaciji za klepet pošljite sporočilo z besedo »ODJAVA«.

   Težave s povezavo

   Storitev znova poskusite uporabiti na stabilni povezavi, na primer na domačem brezžičnem omrežju.

   Preklic video posveta s strani uporabnika

   Svetujemo vam, da nadaljujete s pisnim posvetom ali znova zaženete možnost video posveta.

   Uporabnik storitve posreduje premalo informacij o zdravstvenem stanju

   Če zaženete video posvet, vas uporabniški vmesnik pred povezavo z zdravnikom zaprosi za opis zdravstvene težave z vsaj 50 znaki (zdravnik za ustrezen odgovor potrebuje kontekst). Če posredujete premalo informacij, vas uporabniški vmesnik pozove k zagotovitvi več informacij.

   Neupoštevanje navodil uporabniškega vmesnika

   Storitev Dr. Posvet za povezovalni člen med uporabnikom in zdravnikom uporablja virtualnega asistenta (uporabniški vmesnik). Za uspešno uporabo storitve vas prosimo, da dosledno sledite navodilom virtualnega asistenta, na primer: Ali vaše vprašanje lahko pošljem zdravnikom? Da/Ne.

Naroči svetovalca

Naročite svetovalca in skupaj boste našli najboljšo rešitev za vas. Svetovalca lahko naročite prek spodnjega obrazca, e-maila ali na brezplačni telefonski številki.