Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Sklepi 35. skupščine Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. - 17. skupščine zastopnikov članov Vzajemne d.v.z

Na 35. skupščini Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. - 17. skupščini zastopnikov članov Vzajemne d.v.z., ki je potekala 6. 6. 2023, so bili sprejeti naslednji sklepi:

Sklep, sprejet pod tč. 1.

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Gregor Pajek.

Za preštevalca glasov se izvolita Katarina Rogač in Polona Suhadolnik Gramc, Vzajemna, d.v.z.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.

Sklep, sprejet pod tč. 2.1.

Bilančni dobiček Vzajemne, d.v.z., na dan 31. 12. 2022 znaša 7.292.874,21 evra, in se v celoti nanaša na druga premoženjska zavarovanja (razen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja). Bilančni dobiček leta 2022 v višini 7.292.874,21 evra se razporedi v druge rezerve iz dobička drugih premoženjskih zavarovanj (razen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja).

Sklep, sprejet pod tč. 2.2.

Potrdi in odobri se delo uprave za poslovno leto 2022 ter se ji podeljuje razrešnico.

Sklep, sprejet pod tč. 2.3.

Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta za poslovno leto 2022 ter se mu podeljuje razrešnico.

Skupščina se je v okviru tč. 3. seznanila z Letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2022 z mnenjem nadzornega sveta.

Sklep, sprejet pod tč. 4.

Za člane nadzornega sveta Vzajemne, d.v.z., predstavnike članov družbe, se za obdobje štiriletnega mandata, z začetkom mandata z dnem 30. 8. 2023, izvolijo oziroma imenujejo: 

  1. mag. Aleksandra Podgornik, roj. 5. 4. 1970, stanujoča Kidričeva 5A, Maribor;
  2. Oskar Salecl, roj. 30. 8. 1954, stanujoč Glavni trg 3, Maribor; 
  3. Daniel Lačen, roj. 27. 11. 1965, stanujoč Lovrenc na Dravskem polju 91, Lovrenc na Dravskem polju;
  4. Alen Brkić, roj. 24. 10. 1986, stanujoč Škapinova 15, Celje.


Nazaj na Obvestila članom