Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Sklepi 24. skupščine Vzajemne – 6. skupščine zastopnikov članov Vzajemne

Skupščina Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., je na seji dne 15.6.2015 sprejela naslednje sklepe:

Sklep, sprejet pod tč. 1.

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Aleš Rojs.

Za preštevalca glasov se izvolita Katarina Rogač in Polona Suhadolnik Gramc, Vzajemna, d.v.z.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.

Sklep, sprejet pod tč. 2.1.

Bilančni dobiček Vzajemne, d.v.z., na dan 31. 12. 2014 znaša 2.385.946,27 evra. Bilančni dobiček dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja leta 2014 v višini 1.449.463,23 evra se razporedi v varnostne rezerve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Bilančni dobiček drugih premoženjskih zavarovanj razen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja leta 2014 v višini 936.483,04 evra se razporedi v varnostne rezerve drugih premoženjskih zavarovanj (razen dopolnilnega).

Sklep, sprejet pod tč. 2.2.

Potrdi in odobri se delo uprave za poslovno leto 2014 ter se ji podeljuje razrešnico.

Sklep, sprejet pod tč. 2.3.

Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta za poslovno leto 2014 ter se mu podeljuje razrešnico.

Sklep, sprejet pod tč. 4.

Za revizorja za poslovno leto 2015 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o.

Sklep, sprejet pod tč. 5.

Za člane nadzornega sveta Vzajemne, d.v.z., predstavnike članov družbe, se za obdobje štiriletnega mandata, z začetkom mandata z dnem 30.8.2015, izvolijo oziroma imenujejo:
1. mag. Aleksandra Podgornik, roj. 5.4.1970, stanujoča Kidričeva ul. 5A, Maribor,
2. Brigita Aćimović, roj. 21.9.1956, stanujoča Peršonova 23, Ptuj,
3. Melita Ferlež, roj. 28.3.1955, stanujoča Stegenškova ulica 9, Limbuš,
4. Ciril Smrkolj, roj. 22.9.1949, stanujoč Šentožbolt 1, Trojane,
5. Nežka Ivanetič, roj. 14.8.1941, stanujoča Breg 15, Novo mesto.

Pod tč. 3. se je skupščina seznanila z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2014 z mnenjem nadzornega sveta.

Nazaj na Obvestila članom