Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Sklepi 26. skupščine Vzajemne – 8. skupščine zastopnikov članov Vzajemne

30.5.2017 ( min branja)

Skupščina je sprejela naslednje sklepe:


Sklep, sprejet pod tč. 1.

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Gregor Pajek.

Za preštevalca glasov se izvolita Katarina Rogač in Polona Suhadolnik Gramc, Vzajemna, d.v.z.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.


Sklep, sprejet pod tč. 2.

Bilančni dobiček Vzajemne, d.v.z., na dan 31. 12. 2016 znaša 2.492.575,59 evra. Bilančni dobiček drugih premoženjskih zavarovanj (razen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja) leta 2016 v višini 1.692.575,59 evra se razporedi v druge rezerve iz dobička drugih premoženjskih zavarovanj (razen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja). Bilančni dobiček drugih premoženjskih zavarovanj (razen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja) v višini 800.000,00 evrov pa ostane nerazporejen.


Sklep, sprejet pod tč. 3.

Potrdi in odobri se delo uprave za poslovno leto 2016 ter se ji podeljuje razrešnico.


Sklep, sprejet pod tč. 4.

Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta za poslovno leto 2016 ter se mu podeljuje razrešnico.

 

Skupščina se je prav tako seznanila z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2016 z mnenjem nadzornega sveta.

Nazaj na Obvestila članom