Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Sklepi 29. skupščine Vzajemne - 11. skupščine zastopnikov članov Vzajemne

29.5.2019 ( min branja)

Na 29. skupščini Vzajemne, d.v.z., – 11. skupščini zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki je potekala 28. 5. 2019, so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. sklep: 
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Aleš Rojs.
Za preštevalca glasov se izvolita Katarina Rogač in Polona Suhadolnik Gramc, Vzajemna, d.v.z. 
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.

2. sklep:
Bilančni dobiček Vzajemne, d.v.z., na dan 31. 12. 2018 znaša 5.721.342,87 evra. Bilančni dobiček drugih premoženjskih zavarovanj (razen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja) leta 2018 v višini 5.721.342,87 evra se razporedi v druge rezerve iz dobička drugih premoženjskih zavarovanj (razen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja). 

3. sklep:
Potrdi in odobri se delo uprave za poslovno leto 2018 ter se ji podeljuje razrešnico.

4. sklep:
Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta za poslovno leto 2018 ter se mu podeljuje razrešnico.

5. sklep:
Za revizorja letnega poročila Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., za obdobje naslednjih treh poslovnih let (2019, 2020 in 2021), se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o. 

6. sklep:  
Za člane nadzornega sveta Vzajemne, d.v.z., predstavnike članov družbe, se za obdobje štiriletnega mandata, z začetkom mandata z dnem 30.8.2019, izvolijo oziroma imenujejo: 
1. mag. Aleksandra Podgornik, roj. 5.4.1970, stanujoča Kidričeva 5A, Maribor; 
2. Oskar Salecl, roj. 30.08.1954, stanujoč Glavni trg 3, Maribor; 
3. Daniel Lačen, roj. 27.11.1965, stanujoč Lovrenc na Dravskem polju 91, Lovrenc na Dravskem polju; 
4. Alen Brkić, roj. 24.10.1986, stanujoč Škapinova 15, Celje. 

Skupščina se je prav tako seznanila z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2018 z mnenjem nadzornega sveta.


Nazaj na Obvestila članom