Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Sklepi 30. skupščine Vzajemne – 12. skupščine zastopnikov članov Vzajemne

Na 30. skupščini Vzajemne, d.v.z., – 12. skupščini zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki je potekala 23. 6. 2020, so bili sprejeti naslednji sklepi:

Sklep, sprejet pod tč. 1. 

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Aleš Rojs. 

Za preštevalca glasov se izvolita Katarina Rogač in Polona Suhadolnik Gramc, Vzajemna, d.v.z.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar. 

Sklep, sprejet pod tč. 2. 1. 

Bilančni dobiček Vzajemne, d.v.z., na dan 31. 12. 2019 znaša 4.881.441,34 evra, od tega se 2.576.416,85 evra nanaša na dopolnilno zdravstveno zavarovanje, 2.305.024,49 evra pa na druga premoženjska zavarovanja (razen dopolnilnega). Bilančni dobiček dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja leta 2019 v višini 2.576.416,85 evra se razporedi v druge rezerve iz dobička dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Bilančni dobiček drugih premoženjskih zavarovanj (razen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja) leta 2019 v višini 2.305.024,49 evra se razporedi v druge rezerve iz dobička drugih premoženjskih zavarovanj (razen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja).

Sklep, sprejet pod tč. 2. 2. 

Potrdi in odobri se delo uprave za poslovno leto 2019 ter se ji podeljuje razrešnico.

Sklep, sprejet pod tč. 2. 3. 

Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta za poslovno leto 2019 ter se mu podeljuje razrešnico.


Skupščina se je v okviru tč. 3. seznanila z Letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2019 z mnenjem nadzornega sveta.


Skupščina se je v okviru tč. 4. seznanila, da sta bila za predstavnika delavcev v nadzornem svetu izvoljena Primož Igerc in Darja Korpar, za obdobje štiriletnega mandata, z začetkom mandata z dnem 2.12.2019.

Nazaj na Obvestila članom