Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Sklepi 28. skupščine Vzajemne - 10. skupščine zastopnikov članov Vzajemne

16.1.2019 ( min branja)

Na 28. skupščini Vzajemne, d.v.z., – 10. skupščini zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki je potekala 16. 1. 2019, so bili sprejeti naslednji sklepi: 

1. sklep
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Gregor Pajek.
Za preštevalca glasov se izvolita Katarina Rogač in Polona Suhadolnik Gramc, Vzajemna, d.v.z.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.

2. sklep:
Sprejme se spremembe Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. (v nadaljevanju Statut), v predlaganem besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa.
Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila Statuta s sprejetimi odločitvami skupščine oziroma za ustrezne redakcijske popravke besedila Statuta.
Skupščina pooblašča notarja za pripravo čistopisa Statuta.

3. sklep:
Sprejme se spremembe Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z. (v nadaljevanju Pravilnik o volitvah), v predlaganem besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa.
Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila Pravilnika o volitvah s sprejetimi odločitvami skupščine oziroma za ustrezne redakcijske popravke besedila Pravilnika o volitvah.
Skupščina pooblašča upravo za pripravo čistopisa Pravilnika o volitvah.

Nazaj na Obvestila članom