Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Sklepi 36. skupščine Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. - 18. skupščine zastopnikov članov Vzajemne d.v.z.

Na 36. skupščini Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. - 18. skupščini zastopnikov članov Vzajemne d.v.z., ki je potekala 14. 9. 2023, so bili sprejeti naslednji sklepi:

Sklep, sprejet pod tč. 1.

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Miro Senica, Odvetniška pisarna Senica & partnerji, d.o.o., Ljubljana.

Za preštevalca glasov se izvolita Katarina Rogač in Polona Suhadolnik Gramc, Vzajemna, d.v.z.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.

V okviru tč. 2. se je skupščina seznanila z vladnim Predlogom zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z.

Sklep, sprejet pod tč. 3.

Skupščina Vzajemne nasprotuje vladnemu Predlogu zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z. in spremembi statusa Vzajemne kot družbe za vzajemno zavarovanje, ki opravlja zavarovalne posle za svoje člane po načelu vzajemnosti, v delniško družbo, in nalaga upravi in nadzornemu svetu Vzajemne, da izpeljeta vse aktivnosti, ki so potrebne za to, da Vzajemna ohrani obstoječi status družbe za vzajemno zavarovanje.

Sklep, sprejet pod tč. 4.

Skupščina Vzajemne ne podpira morebitnega vračila tistih sredstev Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, iz katerih je bil oblikovan ustanovitveni sklad oziroma ustanovitveni kapital Vzajemne, in nalaga upravi in nadzornemu svetu Vzajemne, da izpeljeta vse aktivnosti, ki so potrebne za to, da ne bo prišlo do vračila prej omenjenih sredstev Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Sklep, sprejet pod tč. 5.

Skupščina Vzajemne ob morebitni razdelitvi premoženja iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja podpira razdelitev premoženja na način, da se le-to razdeli vsem članom Vzajemne, ki so člani Vzajemne na podlagi pogodbe o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju, sklenjene med posameznim članom Vzajemne in Vzajemno, ter nalaga upravi in nadzornemu svetu, da izvedeta vse potrebne aktivnosti, da se pri morebitni razdelitvi premoženja iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja Vzajemne le-to razdeli članom Vzajemne in na ta način prepreči oškodovanje članov Vzajemne.

Nazaj na Obvestila članom