Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Vabljeni k sodelovanju na volitvah s sistemom kooptacije v skupščino zastopnikov članov Vzajemne

Spoštovani člani,
obveščamo vas, da se je z današnjo javno objavo razpisa volitev s sistemom kooptacije v skupščino Vzajemne začel postopek predlaganja kandidatov za petnajst (15) novih zastopnikov članov Vzajemne (po tri (3) zastopniki v vsakem starostnem razredu), ki bo potekal do vključno 30. marca 2015.

Podrobnejše informacije in celotno besedilo razpisa volitev je dostopno na tej povezavi.

Vabimo vas, da se vsi člani Vzajemne v čim večjem številu aktivno vključite v kandidacijski postopek znotraj svojega starostnega razreda, bodisi kot predlagatelji, kandidati ali podporniki, ter tako sooblikujete seznam kandidatov s čim višjo podporo.

Tako kandidacijski postopki kot glasovanje bodo potekali v petih starostnih razredih, ki so opredeljeni s datumi rojstva, in sicer:

I. starostni razred: člani Vzajemne, rojeni od vključno 19.05.1979 in mlajši;
II. starostni razred: člani Vzajemne, rojeni od vključno 16.09.1967 do vključno 18.05.1979;
III. starostni razred: člani Vzajemne, rojeni od vključno 24.01.1957 do vključno 15.09.1967;
IV. starostni razred: člani Vzajemne, rojeni od vključno 16.11.1944 do vključno 23.01.1957;
V. starostni razred: člani Vzajemne, rojeni do vključno 15.11.1944 in starejši.

Volilne predloge lahko vlagate le na predpisanih obrazcih za posamezni starostni razred, ki vsebujejo tudi navodila za izpolnjevanje. Vsi obrazci so dostopni pod tem obvestilom.

Če posamezni predlagatelj zaradi opravičljivih okoliščin na njegovi strani ne more zagotoviti tiska potrebnih obrazcev, naj poda pisni zahtevek za pošiljanje obrazcev. Pisni zahtevek se pošlje na naslov Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Tajništvo uprave, Vošnjakova 2, 1000 Ljubljana, s pripisom »Zahtevek za volilne obrazce«. Prosimo pravočasno zaprosite za navedene obrazce, saj je skrajni rok za predložitev volilnih obrazcev na vložišče Vzajemne ponedeljek, 30. marec 2015, do 15. ure.

Volilni predlog lahko vloži predlagatelj za največ do tri kandidate, pri čemer je eden od kandidatov lahko tudi predlagatelj sam (samokandidatura), pri tem velja, da je predlagatelj tudi podpornik (obrazec 1A), ali pa predlagatelj vloži volilni predlog (obrazec 1B), pri katerem poleg svoje podpore kandidatom pridobiva tudi podporo več članov Vzajemne. Kandidirajo (pasivna volilna pravica) lahko vse poslovno sposobne fizične osebe, ki so na dan 28. 2. 2015 člani Vzajemne že najmanj eno leto. Če članu po navedenem datumu preneha članstvo, izgubi pasivno volilno pravico.

Pravico predlagati kandidate ter podajanja podpore h kandidaturam (predlagatelj in podpornik volilnega predloga) imajo vse poslovno sposobne fizične osebe, ki so na dan 28.2.2015 člani Vzajemne - imajo sklenjeno zavarovalno pogodbo s trajanjem najmanj eno leto.

Z enim volilnim predlogom se lahko predlaga enega ali več kandidatov, največ pa tri (3). Posamezni kandidat je lahko predlagan večkrat na različnih volilnih predlogih, vsaj enkrat pa mora podati soglasje h kandidaturi.

Posamezen član lahko da svojo podporo (podpis) le enkrat oziroma samo enemu volilnemu predlogu. Če bo kandidatov za posamezni starostni razred več kot 54, bodo imeli prednost pri uvrstitvi na glasovnico kandidati z večjo podporo (z večjim številom podpornikov).

Predložene volilne predloge bo obravnavala volilna komisija. Veljavni kandidati bodo predstavljeni na spletni strani Vzajemne ter na podlagi elektronskega žreba naključno uvrščeni na eno izmed do 54 mest na glasovnici posameznega starostnega razreda.

Glasovanje bo predvidoma izvedeno v ponedeljek, dne 15. 6. 2015. V skladu s pravili volitev s sistemom kooptacije imajo pravico (aktivna volilna pravica) glasovati zastopniki, ki jim na podlagi izvedenega izločitvenega žreba volilne komisije mandat zastopnika po preteku štirih let volilnega obdobja ne bo prenehal (trije (3.) zastopniki v posameznem starostnem razredu) ter zastopniki, ki so bili izvoljeni na volitvah s sistemom kooptacije po dveh letih volilnega obdobja 2013 (trije (3.) zastopniki v posameznem starostnem razredu), to je skupaj šest (6) zastopnikov v posameznem starostnem razredu). Ostali zastopniki (zastopniki, ki jim bo na podlagi izvedenega izločitvenega žreba po poteku štirih let volilnega obdobja prenehal mandat (skupaj trije (3) zastopniki v posameznem starostnem razredu), in tudi ostali člani Vzajemne nimajo pravice glasovati.

Vljudno vabljeni k sodelovanju.
Uprava Vzajemne

Nazaj na Obvestila članom