Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Sklepi 27. skupščine Vzajemne – 9. skupščine zastopnikov članov Vzajemne

30.5.2018 ( min branja)

1. sklep
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Aleš Rojs.
Za preštevalca glasov se izvolita Katarina Rogač in Polona Suhadolnik Gramc, Vzajemna, d.v.z.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.

2. sklep:
Potrdi in odobri se delo uprave za poslovno leto 2017 ter se ji podeljuje razrešnico.

3. sklep:
Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta za poslovno leto 2017 ter se mu podeljuje razrešnico.

4. sklep:
Sprejme se spremembe Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., v predlaganem besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa. Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila Statuta s sprejetimi odločitvami skupščine oziroma za ustrezne redakcijske popravke besedila Statuta.

5. sklep:
Sprejme se spremembe Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., v predlaganem besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa. Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila Pravilnika s sprejetimi odločitvami skupščine oziroma za ustrezne redakcijske popravke besedila Pravilnika.

6. sklep:
Sprejme se spremembe Poslovnika o delu skupščine zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., v predlaganem besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa. Skupščina pooblašča upravo za uskladitev besedila Poslovnika s sprejetimi odločitvami skupščine oziroma za ustrezne redakcijske popravke besedila Poslovnika.

Skupščina se je prav tako seznanila z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2017 z mnenjem nadzornega sveta.

Nazaj na Obvestila članom