Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Sklepi 31. skupščine Vzajemne – 13. skupščine zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z.

Na 31. seji skupščine Vzajemne, d.v.z., – 13. skupščini zastopnikov članov Vzajemne d.v.z., ki je potekala 10. 3. 2021, preko spletnega portala: https://skupscine.ixtlan.si/Vzajemna/skupscina.html,

so bili sprejeti naslednji sklepi:

Sklep, sprejet pod tč. 1.

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Gregor Pajek.

Za preštevalca glasov se izvolita predstavnika družbe Ixtlan Forum, d.o.o., Linhartova 8, Ljubljana.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.

Sklep, sprejet pod tč. 2. 

Sprejme se spremembe in dopolnitve Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. (v nadaljevanju Statut), v predlaganem besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa.

Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila Statuta s sprejetimi odločitvami skupščine oziroma za ustrezne redakcijske popravke besedila Statuta.

Skupščina pooblašča notarja za pripravo čistopisa Statuta.

Sklep, sprejet pod tč. 3.

Sprejme se spremembe in dopolnitve Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z. (v nadaljevanju Pravilnik o volitvah), v predlaganem besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa.

Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila Pravilnika o volitvah s sprejetimi odločitvami skupščine oziroma za ustrezne redakcijske popravke besedila Pravilnika o volitvah.

Skupščina pooblašča upravo za pripravo čistopisa Pravilnika o volitvah.

Sklep, sprejet pod tč. 4.

Sprejme se spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu skupščine zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., (v nadaljevanju Poslovnik o delu skupščine) v predlaganem besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa.

Skupščina pooblašča upravo za uskladitev besedila Poslovnika o delu skupščine s sprejetimi odločitvami skupščine oziroma za ustrezne redakcijske popravke besedila Poslovnika o delu skupščine.

Skupščina pooblašča upravo za pripravo čistopisa Poslovnika o delu skupščine.

Sklep, sprejet pod tč. 5.

1.   Sejnine za zastopnike članov Vzajemne, d.v.z., člane nadzornega sveta, člane komisij nadzornega sveta in člane volilne komisije Vzajemne, v letu 2021 znašajo:

a)   sejnina za udeležbo zastopnika članov na seji skupščine: 300 evrov.

b)   sejnina za udeležbo člana nadzornega sveta na seji nadzornega sveta: 400 evrov.

 Predsednik nadzornega sveta ima pravico do 50 % višje sejnine.

 V primeru korespondenčne seje znaša sejnina 70 % siceršnje sejnine.

c)   sejnina za udeležbo člana komisij nadzornega sveta na seji komisije nadzornega sveta: 80 % sejnine, ki pripada članu nadzornega sveta za sejo nadzornega sveta. Predsednik komisije ima pravico do 50 % višje sejnine.

V primeru korespondenčne seje znaša sejnina 70 % siceršnje sejnine.

d)   sejnina za udeležbo člana volilne komisije na seji volilne komisije: 60 % sejnine, ki pripada članu nadzornega sveta za sejo nadzornega sveta. Predsednik volilne komisije ima pravico do 50 % višje sejnine. V primeru korespondenčne seje znaša sejnina 70 % siceršnje sejnine.

2.   Osebe, opredeljene v 1. točki tega sklepa, imajo tudi pravico do povrnitve potnih stroškov.

3.   Članom nadzornega sveta v letu 2021 pripada mesečno plačilo za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, in sicer v višini 60 % povprečne mesečne plače v RS za delo s polnim delovnim časom, upoštevaje podatke za predpretekli mesec.

Predsednik nadzornega sveta ima pravico do 50% višjega plačila.

4.   Sejnine, opredeljene v 1. točki tega sklepa, ter plačilo za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, opredeljeno v 3. točki tega sklepa, so izraženi v bruto zneskih. Opredeljeni prejemki se izplačujejo tudi v letu 2022 oziroma do naslednje skupščine, ki bo odločala o višinah prejemkov.

Sklep, sprejet pod tč. 6.

Skupščina Vzajemne soglaša s sklenitvijo sporazuma o izvensodni poravnavi, ki so ga 3. 11. 2020 pogojno sklenili Vzajemna, d.v.z., ter Marko Jaklič in France Henigman kot bivša člana uprave Vzajemne, s katerim so se stranke dogovorile o poravnavi glede odškodninskih terjatev na podlagi 263. člena ZGD-1 po pravnomočnih sodbah v zadevah, ki so se pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani vodile pod opr. št. V Pg 862/2011 in V Pg 3479/2015, in o nameravanem zaključku vseh sodnih postopkov za zavarovanje teh terjatev.

Nazaj na Obvestila članom