Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Sklepi 23. skupščine Vzajemne – 5. skupščine zastopnikov članov Vzajemne

Sklep, sprejet pod tč. 1.

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Aleš Rojs.

Za preštevalce glasov se izvolita Matej Colja in Katarina Rogač, Vzajemna, d.v.z.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.

Proceduralni sklep

Seji skupščine lahko prisostvujejo tudi novinarji.

Sklep, sprejet pod tč. 2.1.

Bilančni dobiček Vzajemne, d.v.z., na dan 31. 12. 2013 znaša 3.422.433,80 evrov. Bilančni dobiček dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja leta 2013 v višini 2.471.078,88 evrov se razporedi v varnostne rezerve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Bilančni dobiček drugih premoženjskih zavarovanj razen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja leta 2013 v višini 951.354,92 evrov se razporedi v varnostne rezerve drugih premoženjskih zavarovanj (razen dopolnilnega).

Sklep, sprejet pod tč. 2.2.

Potrdi in odobri se delo uprave za poslovno leto 2013 ter se ji podeljuje razrešnico.

Sklep, sprejet pod tč. 2.3.

Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta za poslovno leto 2013 ter se mu podeljuje razrešnico.

Sklep, sprejet pod tč. 3.

Skupščina se seznani z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2013 z mnenjem nadzornega sveta.

Sklep, sprejet pod tč. 4.

Za revizorja za poslovno leto 2014 se imenuje revizijska družba BDO Revizija, d.o.o.

Sklep, sprejet pod tč. 5.

1. Sejnine za zastopnike članov Vzajemne, d.v.z., člane nadzornega sveta, člane komisij nadzornega sveta in člane volilne komisije, v letu 2014 znašajo:

a) sejnina za udeležbo zastopnika članov na seji skupščine: 150,00 evrov.
b) sejnina za udeležbo člana nadzornega sveta na seji nadzornega sveta: 265,00 evrov. Predsednik nadzornega sveta ima pravico do 50 % višje sejnine. V primeru korespondenčne seje znaša sejnina 70 % siceršnje sejnine.
c) sejnina za udeležbo člana komisij nadzornega sveta na seji komisije nadzornega sveta: 80 % sejnine, ki pripada članu nadzornega sveta za sejo nadzornega sveta. Predsednik komisije ima pravico do 50 % višje sejnine. Član komisije, ki ni hkrati član nadzornega sveta: 800,00 evrov. V primeru korespondenčne seje znaša sejnina 70 % siceršnje sejnine.
d) sejnina za udeležbo člana volilne komisije na seji volilne komisije: 60 % sejnine, ki pripada članu nadzornega sveta za sejo nadzornega sveta. Predsednik volilne komisije ima pravico do 50 % višje sejnine. V primeru korespondenčne seje znaša sejnina 70 % siceršnje sejnine.

2. Osebe, opredeljene v 1. točki tega sklepa, imajo tudi pravico do povrnitve potnih stroškov.

3. Članom nadzornega sveta v letu 2014 pripada mesečno plačilo za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, in sicer v višini 90 % mesečne minimalne plače v Republiki Sloveniji za delo s polnim delovnim časom. Predsednik nadzornega sveta ima pravico do 50% višjega plačila.

4. Sejnine, opredeljene v 1. točki tega sklepa, ter plačilo za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, opredeljeno v 3. točki tega sklepa, so izraženi v bruto zneskih. Opredeljeni prejemki se izplačujejo tudi v letu 2015 oziroma do naslednje skupščine, ki bo odločala o višinah prejemkov.

Sklep, sprejet pod tč. 6.

Rezerve, oblikovane iz polovice pozitivnega izida dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj, ki so na dan 30. september 2013 znašale 24.308.603,06 evrov, se prenesejo v varnostne rezerve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in se namenijo za izvajanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Nazaj na Obvestila članom