Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Sklepi 32. skupščine Vzajemne – 14. skupščine zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z.

Na 32. seji skupščine Vzajemne, d.v.z., – 14. skupščini zastopnikov članov Vzajemne d.v.z., ki je potekala 8. 6. 2021,

so bili sprejeti naslednji sklepi:

Sklep, sprejet pod tč. 1.

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Gregor Pajek.

Za preštevalca glasov se izvolita predstavnika družbe Ixtlan Forum, d.o.o., Linhartova 8, Ljubljana.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.

Sklep, sprejet pod tč. 2. 1.

Bilančni dobiček Vzajemne, d.v.z., na dan 31. 12. 2020 znaša 5.925.801,05 evra, od tega se 2.813.668,63 evra nanaša na dopolnilno zdravstveno zavarovanje, 3.112.132,42 evra pa na druga premoženjska zavarovanja (razen dopolnilnega). Bilančni dobiček dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja leta 2020 v višini 2.813.668,63 evra se razporedi v druge rezerve iz dobička dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Bilančni dobiček drugih premoženjskih zavarovanj (razen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja) leta 2020 v višini 3.112.132,42 evra se razporedi v druge rezerve iz dobička drugih premoženjskih zavarovanj (razen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja).

Sklep, sprejet pod tč. 2. 2.

Potrdi in odobri se delo uprave za poslovno leto 2020 ter se ji podeljuje razrešnico.

Sklep, sprejet pod tč. 2. 3.

Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta za poslovno leto 2020 ter se mu podeljuje razrešnico.

Skupščina se je v okviru tč. 3. seznanila z Letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2020 z mnenjem nadzornega sveta.

Nazaj na Obvestila članom