Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Sklepi 34. skupščine Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. – 16. skupščine zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z.

Na 34. seji skupščine Vzajemne, d.v.z., – 16. skupščini zastopnikov članov Vzajemne d.v.z., ki je potekala 17. 1. 2023,

so bili sprejeti naslednji sklepi:

Sklep, sprejet pod tč. 1.

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Gregor Pajek.

Za preštevalca glasov se izvolita Andrej Novak in Polona Suhadolnik Gramc, Vzajemna, d.v.z.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.

Sklep, sprejet pod tč. 2.

Sprejme se spremembe in dopolnitve Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z. (v nadaljevanju Pravilnik o volitvah), v predlaganem besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa.

Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila Pravilnika o volitvah s sprejetimi odločitvami skupščine oziroma za ustrezne redakcijske popravke besedila Pravilnika o volitvah.

Skupščina pooblašča upravo za pripravo čistopisa Pravilnika o volitvah.

Nazaj na Obvestila članom