Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Sklepi 25. skupščine Vzajemne – 7. skupščine zastopnikov članov Vzajemne

Dne 15. 6. 2016 je v hotelu Mons, Pot za Brdom 4, Ljubljana, potekala 25. skupščina Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. – 7. zastopniška skupščina.

Skupščina je sprejela naslednje sklepe:

Sklep, sprejet pod tč. 1.

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Aleš Rojs.
   
Za preštevalca glasov se izvolita Katarina Rogač in Polona Suhadolnik Gramc, Vzajemna, d.v.z.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.


Sklep, sprejet pod tč. 2.1.

Bilančni dobiček Vzajemne, d.v.z. na dan 31. 12. 2015 znaša 2.032.231,74 evra. Bilančni dobiček dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja leta 2015 v višini 899.500,38 evra se razporedi v varnostne rezerve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Bilančni dobiček drugih premoženjskih zavarovanj razen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja leta 2015 v višini 1.132.731,36 evra se razporedi v varnostne rezerve drugih premoženjskih zavarovanj (razen dopolnilnega).


Sklep, sprejet pod tč. 2.2.

Potrdi in odobri se delo uprave za poslovno leto 2015 ter se ji podeljuje razrešnico.


Sklep, sprejet pod tč. 2.3.

Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta za poslovno leto 2015 ter se mu podeljuje razrešnico.


Sklep, sprejet pod tč. 4.

Za revizorja letnega poročila Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., za obdobje naslednjih treh poslovnih let (2016, 2017 in 2018), se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o.


Sklep, sprejet pod tč. 5.

Za člane volilne komisije se izmed članov Vzajemne, d.v.z., za dobo šest (6) let oziroma do začetka mandata novih članov volilne komisije izvoli pet (5) članov Vzajemne, d.v.z., iz vsakega starostnega razreda po en (1) član, in sicer:

§   I. starostni razred: Polona Lindič, roj 17.11.1986, Gorenje Mraševo 3 A, Novo mesto,
§   II. starostni razred: Matjaž Ukmar, roj. 16.4.1973, Liminjanska 77, Portorož,
§   III. starostni razred: Jože Benec, roj. 5.3.1958, Dilce 23, Postojna,
§   IV. starostni razred: Mirjan Troha, roj. 14.3.1954, Razpotje 9, Idrija,
§   V. starostni razred: Ana Bilbija, roj. 1.3.1945, Jakčeva 20, Novo mesto.

Izvoljeni člani volilne komisije nastopijo mandat z dnem sprejema sklepa o razpisu splošnih volitev, in sicer drugih splošnih volitev.


Pod tč. 3. se je skupščina seznanila z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2015 z mnenjem nadzornega sveta.

Nazaj na Obvestila članom