Do svojih zavarovanj dostopajte kjerkoli in kadarkoli. Obiščite portal Do svojih zavarovanj dostopajte na MOJ VARUH ZDRAVJA MOJ VARUH ZDRAVJA

Strokovni svet AZN je začel izvajati svoje pristojnosti po zakonu o statusnem preoblikovanju Vzajemne

S 1. januarjem 2024 se je začel uporabljati Zakon o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z. (ZSPVZZ). Ta ureja statusno preoblikovanje Vzajemne iz družbe za vzajemno zavarovanje v delniško družbo po samem zakonu. Prav tako zakon v 18. členu določa, da z začetkom njegove uporabe preneha mandat skupščini Vzajemne in članom nadzornega sveta Vzajemne. Pristojnosti obeh organov do oblikovanja skupščine delniške družbe in imenovanja novih članov nadzornega sveta izvaja strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor (AZN).

Včeraj, 8. januarja, je AZN v funkciji začasnega nadzornega sveta Vzajemne opravila konstitutivno sejo. Za predsednika nadzornega sveta je bil imenovan mag. Gorazd Čibej, direktor in predsednik strokovnega sveta AZN, za njegovo namestnico pa mag. Mojca Majič. Nadzorni svet je imenoval tudi člane revizijske komisije nadzornega sveta.

Strokovni svet AZN se je kot nadzorni svet seznanil s poročilom uprave o poslovanju Vzajemne ter z informacijo o njenem likvidnostnem in solventnostnem položaju. 

Nadzorni svet je upravi Vzajemne naložil, da do prihodnje seje predloži načrte prestrukturiranja družbe, ki sledijo ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Prav tako je nadzorni svet upravo zavezal k predložitvi ocene poslovanja v prihodnjih petih letih in podatkov o škodah iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za obdobje od 1. 7. 2023 do konca leta 2023 po posameznih mesecih.

Nadzorni svet bo redno spremljal in nadzoroval poslovanje Vzajemne. Svoje naloge pristojnosti bo izvajal v korist družbe, njenih zaposlenih in bodočih delničarjev.


mag. Gorazd Čibej

Predsednik nadzornega sveta

Nazaj na Izjave