Za dopolnilno zdravstveno zavarovanje je možno začasno vzpostaviti mirovanje. V obdobju mirovanja zavarovanja ne plačujete, polico pa boste tudi enostavno obnovili, ko jo boste ponovno potrebovali oziroma se bo reaktivirala sama, ko poteče potrdilo, na podlagi katerega je bilo mirovanje vzpostavljeno.

Zavarovanje lahko miruje, v primeru da:

  • pridobite status študenta,
  • boste daljše obdobje bivali v tujini,
  • pride do izgube ali spremembe statusa zavarovane osebe v RS,
  • ste upravičenec do denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu oziroma do kritja doplačil iz proračuna,
  • prestajate zaporno kazen,
  • drugi razlogi za mirovanje police, ki so v skladu z določili zavarovalnice.