Splošni pogoji programa aktivnega varovanja zdravja Varuh zdravja

Točke oziroma nagrado za zvestobo lahko unovčite skladno s Splošnimi pogoji nagrajevanja zvestobe programa aktivnega varovanja zdravja Varuh zdravja. Za pridobitev nagrade kontaktirajte svojega svetovalca na Vzajemni ali pokličite na 080 20 60.

Pomembno:

V program Osnovni se uvrščajo tudi tisti zavarovanci, ki imajo sklenjeno zgolj dopolnilno zdravstveno zavarovanje (premija na ostalih zavarovalnih produktih je 0,00 točke).

V letno premijo oziroma seštevek točk se ne všteva letna premija za dopolnilno zdravstveno zavarovanje in premija zavarovanj s trajanjem manj kot 12 mesecev, ki jih ima zavarovanec sklenjena pri Vzajemni

Za vsak 1,00 EUR vaše letne premije prejmete eno točko. Pri decimalnem številu se zaokroži navzdol (npr. letna premija znaša 703,80 EUR kar znaša 703 točke in uvrstitev v program Premium).

Preverjanje veljavnosti vključenosti v posamezni program, v katerega je vključen zavarovanec, je mogoče na spletni strani https://kartica.vzajemna.si.

Dobroimetje lahko član programa zvestobe Varuh zdravja unovči za sklenitev naslednjih dolgoročnih zavarovanj iz ponudbe Vzajemne in sicer, Zdravstvene police, Zavarovanje za težje bolezni, Nezgodno zavarovanje, Zavarovanje za primer raka, Nezgodno zavarovanje za starejše, Zavarovanje Specialisti Senior in dolgoročnega Nezgodnega zavarovanja za otroke z avtomatično obnovo. Dobroimetja ni možno unovčiti ob sklenitvi Dopolnilnega zavarovanja, zavarovanja za tujino in pri sklepanju zavarovanj s trajanjem do oziroma eno leto. Zavarovanje lahko sklene v vseh poslovalnicah Vzajemne ali pri pogodbeni zastopniški mreži v obdobju enega leta od presečnega datuma. Vsa zavarovanja se sklepajo po veljavnih pogojih Vzajemne. Dobroimetje je potrebno unovčiti naenkrat, morebitna razlika do polne vrednosti dobroimetja se ne izplača. Dobroimetje ni prenosljivo na drugo osebo in ga ni mogoče zamenjati za gotovino. Član lahko koristi dobroimetje samo enkrat za posamezno zavarovanje. Če zavarovanje, pri katerem je bilo unovčeno dobroimetje, poteče ali preneha, se pri ponovni sklenitvi enakega zavarovanja dobroimetje ne more unovčiti. Dobroimetje se lahko unovči v celotnem znesku pri prvem obroku premije ali sorazmerno pri vseh obrokih premije v prvem zavarovalnem letu. V kolikor znesek dobroimetja presega znesek letne premije, se preostali znesek unovči v sorazmernih obrokih v nadaljnjih zavarovalnih letih.

Člani Varuha zdravja lahko pri partnerju koristijo nagrado v obdobju in po pogojih označenem v izbrani ponudbi. Ugodnosti ni mogoče zamenjati za gotovino.