Cenik, popusti in doplačila za dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Popust na dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje lahko sklenete s 3-odstotnim popustom:

  • s sklenitvijo prek spleta
  • pri enkratnem plačilu letne premije
  • pri plačilu mesečne premije z odtegljajem od plače
  • pri plačilu premije z direktno bremenitvijo - trajnim nalogom (velja za nove sklenitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja)

Cenik zavarovanja

Premija Cena
redna mesečna premija 35.67 €
mesečna premija s 3 % popusta (sklenitev prek spleta) 34,60 €*
letna premija ob enkratnem plačilu 415,20 €
  • Brez morebitnih doplačil na nezavarovana leta.

V znesku letne premije je že obračunan 3-odstotni popust. Premije veljajo od 1. 3. oziroma 1. 9. 2019 dalje. Premija se lahko med trajanjem zavarovanja spremeni v skladu z zavarovalnimi pogoji. Zavarovalnica si pridržuje pravico do spremembe premij. Zavarovalniške storitve so v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost, oproščene plačila davka na dodano vrednost. Davek od prometa zavarovalnih poslov se obračunava v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo, ki ureja davek od prometa zavarovalnih poslov od dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj.

Doplačilo na premijo

V primeru, da se dopolnilno zdravstveno ne zavarujete v roku enega leta od dne, ko ste postali zavezanec za doplačilo stroškov zdravstvenih storitev, se na premijo obračuna doplačilo v višini treh odstotkov za vsako polno nezavarovano leto, skupno povišanje premije pa lahko znaša največ 80 odstotkov.

Čakalna doba pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju

Zakon uveljavlja trimesečno čakalno dobo. Čakalna doba pomeni, da bo zavarovanec tri mesece od sklenitve dopolnilnega zavarovanja ob obisku zdravnika sam kril delež stroškov zdravstvenih storitev, ki bi bili sicer pokriti iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Zato je priporočljivo, da sklenete zdravstveno zavarovanje takoj, ko postanete zavezanec za plačevanje premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Čakalne dobe ni, če oseba sklene zavarovanje v roku enega meseca od dne, ko je postala zavezana plačevati razliko med polno ceno zdravstvenih storitev in delom , ki ga krije obvezno zdravstveno zavarovanje oziroma če sklene zavarovanje v roku enega meseca od prekinitve prejšnjega zavarovanja.

Način plačevanja premije za zavarovanje

Premijo za dopolnilno zdravstveno zavarovanje lahko plačujete mesečno, četrtletno, polletno ali letno, in sicer preko:

  • direktne bremenitve - trajnega naloga,
  • položnice,
  • preko ZPIZ-a (v primeru, da prejemate pokojnino) ali
  • preko podjetja, ki vam premijo obračuna pri izplačilu mesečne plače.

Če prejemate položnice za plačilo premije na dom in želite plačilo naknadno urediti preko trajnega naloga, se lahko s prejeto položnico oglasite v poslovalnici Vzajemne in zadevo uredite.