Dodatno ali dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Varuh zdravja, Vzajemna Varuh zdravja, Vzajemna

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je v Sloveniji tako rekoč nujno. Obvezno zdravstveno zavarovanje namreč ne krije vseh stroškov zdravstvenih storitev – v večini primerov krije le določen odstotek vrednosti zdravstvene storitve. Če nimate sklenjenega dopolnilnega zavarovanja, morate razliko do polne vrednosti doplačati sami.

Pri tem pogosto prihaja do mešanja ali enačenja pojmov dopolnilnega in dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Kaj je torej dopolnilno in kaj dodatno zdravstveno zavarovanje? Poglejmo. 

Web P06 Dopolnilnozavarovanje Comp V01

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Je zavarovanje za doplačilo stroškov zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti. Povedano drugače, to je tisto zavarovanje, ki ga morate imeti, če se želite izogniti doplačevanju za zdravstvene storitve v javnem zdravstvu ter doplačilom za zdravila na recept v lekarnah.

Koliko moram doplačati, če nimam dopolnilnega zavarovanja?

Višina doplačila, če nimate dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, je odvisna od posamezne zdravstvene storitve. Nekatere v celoti krije obvezno zdravstveno zavarovanje (npr. zdravljenje in rehabilitacija malignih bolezni), pri večini pa doplačilo znaša od 5 pa vse do 90 odstotkov.

Nekaj primerov, koliko krije obvezno in koliko dopolnilno zavarovanje:

Storitev Obvezno ZZ Dopolnilno ZZ
Dnevno bivanje v bolnišnici 80 % 20 %
Nujna medicinska pomoč, poklicne bolezni in poškodbe pri delu 100 % -
Poškodba izven dela 70 % 30 %
Bolezni izven poklicnih bolezni 80 % 20 %
Presaditev organov in najzahtevnejši operativni posegi 90 % 10 %
Zdravilo na recept 70 ali 10 % 30 ali 90 %
Očala 10 % 90 %
Zobozdravstvena protetika 10 % 90 %
Nenujen reševalni prevoz 10 % 90 %

Odstotek doplačila se pri nekaterih zdravstvenih storitvah na prvi pogled sicer ne zdi visok, a upoštevati je treba, da lahko strošek zdravljenja zaradi bolezni ali poškodbe doseže tudi več deset tisoč evrov.

Če se denimo poškodujete pri rekreaciji ter potrebujete operacijo, bolnišnično zdravljenje in rehabilitacijo, je znesek 10.000 evrov hitro dosežen. Brez sklenjenega dopolnilnega zavarovanja boste v tem primeru iz svojega žepa morali doplačati kar 3.000 evrov.

Kaj pomeni čakalna doba pri dopolnilnem zavarovanju?

Z zakonom je določeno, da prve tri mesece po sklenitvi dopolnilnega zavarovanja zavarovanec sam krije delež stroškov zdravstvenih storitev, ki bi sicer bil pokrit iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Čakalne dobe pa ni, če zavarovanje sklenete v roku enega meseca od dne, ko ste postali zavezani plačevati razliko med polno ceno zdravstvenih storitev in deležem, ki ga krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Tipičen primer je denimo, ko študentu preneha študentski status. Takrat lahko v roku enega meseca po poteku statusa sklene dopolnilno zdravstveno zavarovanje brez čakalne dobe.

Vsako leto brez zavarovanja pomeni višjo premijo

Če ne sklenete dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, zakon od 1. 1. 2006 dalje določa, da se za vsako polno leto nezavarovanosti premija poviša za 3 %.

Vsako polno leto, ko niste dopolnilno zdravstveno zavarovani se torej vaša bodoča premija zviša za 3 %, pri čemer lahko skupno povišanje premije znaša največ 80 %.

Primer: Oseba, ki po izgubi študentskega statusa še 5 let ni sklenila dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, bo po sklenitvi plačevala 15 % višjo premijo. Oseba, ki je s sklenitvijo odlašala 20 let, pa bo po sklenitvi za zavarovanje plačevala kar 60 % več.

Špekuliranje s prihranki v mlajših letih, ko je verjetnost za bolezni manjša, se torej dolgoročno ne splača, saj zakon določa, da boste v tem primeru kasneje plačevali višjo premijo. 

Dodatno zdravstveno zavarovanje 

Čeprav je dopolnilno zavarovanje prostovoljno, ga v praksi sklene večina, saj se nanaša na zdravstvene storitve, do katerih imamo pravico na podlagi obveznega zdravstvenega zavarovanja. Z njim se – kot smo že spoznali – izognemo doplačevanju.

Dodatno zdravstveno zavarovanje na drugi strani sklenemo takrat, kadar želimo hitrejši dostop do storitev, kot ga omogoča obvezno zavarovanje ali ugodnejši dostop do samoplačniških storitev. 

Kaj nudi dodatno zavarovanje? 

Medtem ko je dopolnilno zavarovanje natančno opredeljeno z zakonom, je pri dodatnem zavarovanju pravzaprav smiselno uporabljati množino in govoriti o dodatnih zdravstvenih zavarovanjih. Ne gre namreč za eno samo dodatno zavarovanje, temveč za ponudbe različnih dodatnih zdravstvenih zavarovanj, ki jih zavarovalnice prosto oblikujejo na podlagi potreb zavarovancev.

Zavarovanci se običajno zanje odločijo takrat, kadar se želijo zavarovati za primere, ki jih obvezno in dopolnilno zavarovanje ne krijeta ali kadar si želijo zagotoviti hitrejši ali ugodnejši dostop do zdravstvene storitve. 

Zavarovanje za specialistične preglede

Dolge čakalne dobe za specialistične preglede in operativne posege so ena največjih težav slovenskega zdravstvenega sistema. Zato ne preseneča, da so v ponudbi dodatnih zavarovanj med najbolj priljubljenimi tista, ki omogočajo hiter dostop do specialista in operacije.

Če se čakalna doba za prvi specialistični pregled v javnem zdravstvu meri v mesecih in tudi letih, lahko z dodatnim zavarovanjem pridete do samoplačniškega pregleda pri specialistu že v nekaj dneh

Zobozdravstveno zavarovanje 

Zaradi dolgih čakalnih dob se vse več ljudi odloča tudi za dodatno zdravstveno zavarovanje, s katerim se zaščitijo pred visokimi stroški zdravljenja zob in protetike ter si zagotovijo kakovostno in hitro obravnavo v najsodobnejših zasebnih zobozdravstvenih ordinacijah.

Poleg obravnave akutnih težav zobozdravstvena zavarovanja pogosto vključujejo tudi preventivne preglede in dejavnosti, ki so ključne za ohranjanje zdravega in lepega nasmeha. 

Druga dodatna zavarovanja 

Z vse večjim zavedanjem pomena preventive ter hitrega ukrepanja ob bolezni in poškodbah, raste tudi ponudba dodatnih zdravstvenih zavarovanj. Tako se je mogoče zavarovati za bolezni, ki zagotavljajo izplačilo zavarovalnine v primeru diagnoze ene izmed težjih bolezni.

Poleg tega obstaja pri Vzajemni, varuhu zdravja, še zavarovanje za pridobitev drugega mnenja iz tujine ter različna druga dodatna zavarovanja, prilagojena starosti zavarovancev. 

Dopolnilno ali dodatno zavarovanje – pametno je imeti oboje

Čeprav se izraza pogosto uporabljata enakovredno, sta dopolnilno zavarovanje in dodatno zavarovanje dva različna tipa prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj.

Dopolnilno – kot že ime pove – dopolnjuje obvezno zdravstveno zavarovanje, medtem ko je dodatno tisto, ki omogoča hitrejši dostop do zdravstvene obravnave ter nadstandardne storitve in materiale, ki jih obvezno zavarovanje ne krije.

Pametno je torej imeti oboje: dopolnilno zavarovanje zato, da se izognete doplačevanju, dodatno pa zato, da si omogočite hitrejšo pot do pregleda pri specialistu, in si zagotovite več kot le osnovne storitve in materiale.

Pogosta vprašanja

Ali obvezno zavarovanje v Sloveniji ne krije vsega, kar je najnujnejše za zdravje?

Obvezno zavarovanje v celoti krije: nujno medicinsko pomoč, poklicne bolezni in poškodbe pri delu, zdravljenje in rehabilitacijo malignih bolezni, mišičnih in živčno-mišičnih bolezni, paraplegije, tetraplegije, cerebralne paralize, epilepsije, hemofilije, duševnih bolezni, razvitih oblik sladkorne bolezni, multiple skleroze in psoriaze, odkrivanje in zdravljenje okužbe z virusom HIV, zdravstveno varstvo žensk v zvezi s svetovanjem pri načrtovanju družine, kontracepcijo, nosečnostjo in porodom in še nekatere druge primere. Celoten seznam najdete na spletnem mestu ZZZS. Poleg navedenega so iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v celoti krite tudi zdravstvene storitve za otroke, dijake in študente do 26. leta starosti. Za vse ostalo potrebujete dopolnilno zavarovanje, sicer boste morali razliko do polne cene doplačati sami.

Koliko stane obisk pri osebnem zdravniku, če nimam dopolnilnega zavarovanja?

Doplačilo za obisk pri osebnem zdravniku znaša od 20 do 30 %. V praksi to pomeni, da osebe brez dopolnilnega zavarovanja pri običajnem obisku osebnega zdravnika doplačajo od 3 do 5 evrov.

Za nekaj let odhajam v tujino. Kako je v tem primeru z dopolnilnim zavarovanjem?

Če odhajate v tujino za daljše časovno obdobje, lahko vložite zahtevo za mirovanje ali prekinitev zavarovanja.

Zakaj bi moral/-a imeti dodatno zdravstveno zavarovanje, če že imam obvezno in dopolnilno?

Dodatno zdravstveno zavarovanje je popolnoma prostovoljna izbira in predstavlja nadgradnjo obveznega in dopolnilnega zavarovanja. Z njim namreč še dodatno poskrbite za svoje zdravje, saj si zagotovite hitrejšo pot do specialista, v nekaterih primerih pa tudi nadstandardne storitve in materiale, ki jih obvezno in dopolnilno zavarovanje ne krijeta

Nazaj na Nasveti