Sistem in politika upravljanja Vzajemne določata poglavitne usmeritve upravljanja zavarovalnice, pri čemer upoštevata zastavljene dolgoročne cilje in vrednote. Predstavljata temelj za vzpostavitev ter uresničevanje trdnega in zanesljivega sistema upravljanja zavarovalnice, ki je podprt z učinkovitim upravljanjem tveganj ter omogoča uresničevanje poslovne strategije zavarovalnice.

Statut Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. določa temeljne cilje, odgovornost ter dejavnost Vzajemne in opredeljuje članstvo v družbi. Volitve v skupščino ter podrobnejše delovanje skupščine, nadzornega sveta in uprave pa urejajo spodnji pravilniki in poslovniki.

Staut Vzajemne zdravstvene zavarovalnice

OPOMBA: Spremembe 17. b člena (besedilo », ko uprava Vzajemne sprejme sklep o nameri razpisa splošnih volitev«), 18. člena (besedilo »ročni oziroma klasični«) in 18. a člena Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. (besedilo »ročnega oziroma klasičnega«), bodo začele veljati, ko bosta k spremembam podala soglasje Agencija za zavarovalni nadzor in minister, pristojen za zdravje, v skladu s tretjim odstavkom 99. člena Zakona o zavarovalništvu (Ur. l. RS, št. 93/15).